Algeoppblomstring fra Kragerø til Indre Oslofjord

I flere uker i juli har det blitt observert brun-gult skum i overflata fra Kragerø og til Drøbaksundet. Skummet skyldes mikroskopiske alger i overflatevannet.

Det er ikke kjent at denne algetypen kan produsere stoffer som kan være farlig for mennesker for eksempel ved bading, men algene kan klebe til kroppen og det kan føles ubehagelig.

Skummet kan flyte inn i bukter eller danne langstrakte flak på sjøen parallelt med vindretningen. Samtidig kan vannet ha en brunaktig farge i enkelte områder. Flere har rapportert om slim på huden etter bading.

Høye konsentrasjoner mikroskopiske algerAlgeoppblomstring i Drøbaksundet ved Sætrepollen 30.7.2011

Skummet skyldes høye konsentrasjoner mikroskopiske alger i overflatevannet, trolig samme type som hadde masseforekomst i overflaten av Indre Oslofjord sommeren 2009. Denne typen alger er påvist i vannprøver tatt ved månedsskiftet juli - august fra Indre Oslofjord, Drøbaksundet, ved Jeløya og utenfor Kragerø. Alle prøvene domineres av en fureflagellat (Alexandrium pseudogonyaulax). I 2009 ble denne algen registrert langs kysten fra Oslofjorden til Vestlandet.

Planktonalgene langs hele norskekysten overvåkes løpende av Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF, Fiskeridirektoratet og NIVA og resultatene publiseres på Algeinfo.

Mattilsynet publiserer løpende informasjon om eventuelt giftige blåskjell på Matportalen  og blåskjelltelefonen: 820 33 333.

Årsaken ukjentAlgeoppblomstring ved Kragerø juli 2011

Årsaken til at nettopp denne arten planteplankton blomstrer opp kjenner vi ikke, men forskerne antar at fenomenet kan utløses av en kombinasjon av temperatur og næringsinnhold i kystvannet. Den påfallende og lett synlige masseforekomsten av alger kan altså karakteriseres som et naturfenomen. I juli måned har vi hatt mer nedbør og høyere temperatur enn normalt, men vi kan ikke fastslå at dette har utløst alge-oppblomstringen.

NIVA overvåker løpende vannkvaliteten på strekningen Oslo til Kiel med måleutstyr om bord i fergen MS Color Fantasy. Målingene de siste ukene viser ikke spesielt høye konsentrasjoner av alger på 4 meters dyp i Oslofjorden, så det er grunn til å anta at algeoppblomstringen i hovedsak er et overflate-fenomen. Dette var også tilfellet ved algeoppblomstringen i Oslofjorden i 2009.

Kontakt: Seniorrådgiver Bjørn Faafeng

Sist oppdatert 02.08.2011