Ammoniakkutslippet til Gjersrudbekken

I desember 2012 ble et ammoniakkutslipp til Gjersrudbekken oppdaget av ansatte i Energigjenvinningsetaten i Oslo. NIVA fikk i oppdrag å undersøke hvilke konsekvenser utslippet kan ha hatt for livet i bekken. Nå er resultatene klare.

Ammoniakk (NH3) er svært giftig for vannlevende organismer. Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo meldte fra til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om utslippet, og Fylkesmannen påla EGE å gjennomføre en miljøundersøkelse. NIVA har utført denne undersøkelsen.

Utslippet skjedde da en sjåfør som kjørte på oppdrag for kjemikalieleverandøren Brenntag AS, tømte en restmengde 25 prosent ammoniakkløsning i en overløpskum på Klemetsrudanlegget.

Resultatene for bunndyrundersøkelsen NIVA har utført i Gjersrudbekken tilsier at det har vært en hendelse i denne bekken med stor innvirkning på bunndyrsamfunnet. Utslipp av ammoniakk kan ha medført et slikt resultat. Det er meget sannsynlig at hendelsen også har medført fiskedød.

gjersrudbekken_niva.jpg
Figuren viser antall individer i hovedgrupper ved stasjon Lja4 i Gjersrudbekken i 2012 og 2013.

Kontaktperson i NIVA: Seniorforsker Torleif Bækken 

Sist oppdatert 17.09.2015