Bidra til en bærekraftig fremtid

De nylig utlyste stillingene som forskningssjef i NIVA vil utvikle samarbeidet i hele NIVA-gruppen, og arbeide på tvers av faglige og organisatoriske grenser.

Noen av de største globale utfordringene i vår tid er knyttet til befolkningsvekst, behov for energi, matvareressurser og vann, klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økte utslipp av miljøforurensninger. Håndtering av globale miljøutfordringer blir stadig viktigere for Europa og Norge. Behovet for kunnskap og løsninger øker, og forskning vil være avgjørende både for å forstå prosessene og for å utvikle løsningene.

NIVAs visjon er «Forskning for en bærekraftig framtid», og forskningen skal være relevant, samfunnsnyttig - og bidra til å løse miljøutfordringene knyttet til de akvatiske økosystemene. For ytterligere å styrke NIVAs markedsposisjon og instituttets faglige ledelse, har NIVA nylig utlyst fire forskningssjef-stillinger.

Synliggjøre NIVAs kompetanse

- Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde og spisskompetanse innen mange viktige områder, sier forskningsdirektør Thorjørn Larssen.  

- NIVA skal bidra til en bærekraftig framtid med forskning og ny kunnskap. For å forstå og løse store og moderne miljøutfordringer må vi kombinere kunnskap fra ulike fagfelt og sektorer. Forskningssjefene skal arbeide på tvers av faglige og organisatoriske grenser i NIVA og NIVAs datterselskaper, og synliggjøre og markedsføre vår kompetanse overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Fire strategiske hovedområder

I NIVAs strategi  trekkes fire områder frem som spesielt viktige frem mot 2020:

  • Verdiskaping for samfunn og næringsliv, med særlig fokus på industriell økologi og bærekraftig næringsutvikling.
  • Klimaendringers effekter på vannmiljø.
  • Robust biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
  • Rent hav og vann og et giftfritt samfunn.

Forskningssjefene vil hver og en få ansvar for å videreutvikle ett av disse, og samtidig fange opp nye muligheter, markedsbehov og relevante problemstillinger som skal sikre NIVAs utvikling.

Videre skal forskningssjefene, som også vil inngå i fagsenterledelsen og i instituttets ledergruppe, lede og bidra i forskningsprosjekter som NIVA genererer.

309_g4_lamhy_2_copy.jpg

Verdiskapning for samfunn og næringsliv

- Noen viktige vekstnæringer for Norge er energiteknologi, mineralutvinning, havbruk og maritim teknologi, sier forskningsdirektør Kristoffer Næs.

- Fremtidens næringsutvikling må i større grad ta hensyn til miljøkonsekvenser, og NIVA skal være en viktig kunnskapsleverandør til næringsliv og industri. Innovative miljøløsninger er et av NIVAs viktigste bidrag.

Klimaendringers effekter på vannmiljø

Klimaendringene vil ha store konsekvenser verden over, herunder prosesser i akvatiske økosystemer. Endrede avrenningsmønstre vil påvirke ulike resipienter, gi økt erosjon, transport av næringsstoffer til vassdrag og fjorder, samt endre det biologiske mangfoldet og vannkvaliteten.

NIVA skal bidra med kunnskap om utviklingen og effektene for natur og samfunn, og peke på gode og kostnadseffektive løsninger og tilpasninger.

Robust biologisk mangfold

Samspillet mellom menneske og miljø er komplekst og utfordrende. Stabile og bærekraftige økosystemer er livsnødvendige, men systemene trues av tap av biologisk mangfold blant annet grunnet forurensning, fremmede arter, overutnyttelse av ressurser og habitatsendringer.

NIVA skal forstå det komplekse samspillet i akvatiske økosystemer og bidra til løsninger på problemene.

Rent hav og giftfritt samfunn

Industri, jordbruk og vårt dagligliv tilfører naturen miljøgifter, næringssalter og forsurende stoffer. Nye kjemiske stoffer tas opp i naturen med uante konsekvenser. Norge har vedtatt det ambisiøse målet om at utslipp som utgjør en fare for liv og helse skal stanses innen 2020.

- NIVA skal bidra med kunnskap og forslag til tiltak som minimerer skader på det akvatiske miljøet, sier Næs.

- Vi må ha kunnskap om hvordan miljøgifter og andre stoffer oppfører seg i naturen for å kunne sette i verk hensiktsmessige og effektive tiltak. Modeller, eksperimenter og tverrfaglig tilnærming gjør oss i stand til å finne svar på disse problemstillingene.

Samspill og synergi

NIVA består av to fagsentre, 13 fagseksjoner, fire regionavdelinger i tillegg til hovedkontoret i Oslo, samt flere hel- og deleide datterselskaper i NIVA-gruppen; Akvaplan-niva, AquaBiota Water Research, BallastTech-NIVA, NIVA Chile og NIVA-tech.

- Å utnytte NIVA-gruppens samlede potensiale i enda høyere grad vil bli et viktig bidrag fra forskningssjefene, sier Larssen.

- NIVA-gruppen har omlag 330 medarbeidere, med sine respektive spisskompetanser. Økt samarbeid på tvers i hele gruppen gjør prosjektene våre enda bedre og ytterligere konkurransedyktige.

Søknadsfrist er snarest og senest innen 1. november 2015. Aktuelle kandidater vil kontaktes fortløpende.

>> Les full utlysning og søk stillingene som forskningssjef her

Sist oppdatert 08.10.2015