Bli forskningsleder i NIVA

NIVA søker forskningsledere til nyopprettet Seksjon for miljøinformatikk og til Seksjon for nedbørfeltprosesser.

>> Miljøinformatikk

>> Nedbørfeltprosesser

 

Forskningsleder Miljøinformatikk

NIVAs forskning skal bidra til å løse miljøutfordringene knyttet til de akvatiske økosystemene, og for å adressere miljøutfordringene kombinerer vi forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og vi arbeider på tvers av fagområder. Vår evne til å håndtere store og varierte datasett, fra innsamling av rådata i felt til publisering av forskningsartikler eller grunnlag for beslutningstakere er en nødvendig forutsetning for NIVAs konkurranse- og forskningsevne i årene fremover.

Ved inngangen til 2017 etablerte vi derfor en egen Seksjon for Miljøinformatikk (Environmental Data Science)  som del av en strategisk NIVA-satsing på fremtidens datahåndtering og databasert vannforskning. Seksjonen har i dag ansvar for drift av eksisterende systemer i tillegg til å vurdere og utvikle helt nye løsninger. Vi ser viktigheten for forskningen fremover mht. muligheter innen Big Data, Analytics, Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning osv. Gruppen består i dag av ni høyt kvalifiserte systemutviklere og forskere med variert utdannings- og erfaringsbakgrunn, samt en treårig PhD-stilling finansiert av Forskningsrådet.

Vi søker nå etter en ambisiøs og fremtidsorientert leder som kan lede utvikling og implementering av nye løsninger for NIVAs prosjektportefølje.

Hovedoppgaver

 • Overordnet ansvar for videreutvikling og nyetablering av NIVAs systemer for datahåndtering og driften av disse systemene
 • Utvikling av seksjonens tjenester og samarbeid med de andre seksjonene
 • Ansvar for faglig utvikling, ressursstyring og innovasjon i seksjonen
 • Ansvar for seksjonens personale, HMS, prosjekt- og kvalitetsstyring, samt inntjening
 • Bidra med egen fagkompetanse i relevante prosjekter
 • Synliggjøre og markedsføre NIVAs kompetanse overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere.
 • Forskningsleder rapporterer til forskningsdirektør

Formelle kvalifikasjoner
Det søkes etter en leder med relevant akademisk kompetanse innen seksjonens primærområder; systemutvikling, programmering eller IT-arkitektur. Det er også ønskelig at kandidaten har spisskompetanse/ fordypning innen ett av disse temaene.

Erfaring

 • Minst tre års ledererfaring fra IT-relatert virksomhet.
 • Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser innen IT
 • Dokumenterte resultater fra prosjektgjennomføring
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsbedrift/forskningsmiljø
 • Software Engineering og utvikling IT løsninger/plattformer
 • Erfaring med å designe (arkitektur for) større IT løsninger
 • Kjennskap til og erfaring med skalerbare systemer og analyseverktøy (gjerne OpenSource som Hadoop og Spark)
 • Kjennskap til og/eller erfaring med “data science” og “data science verktøy” som, R, Python og relevante biblioteker for disse (statistikk, maskinlæring, mm.)

Søknadsfrist: Snarest, og innen 01.10.2017

>> Les full utlysning og søk stillingen

 

Forskningsleder Nedbørfeltprosesser

NIVA har et av Norges ledende fagmiljøer innen vann og nedbørfeltprosesser og søker nå ny forskningsleder. Seksjonen består per i dag av en gruppe på ti høyt kvalifiserte forskere og én forskningsassistent.

Seksjonen er engasjert i miljøovervåking, eksperimentell forskning og modellering knyttet til aktuelle vannfaglige problemstillinger. Viktige forskningsfelt er biogeokjemiske prosesser, omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor, utvikling og anvendelse av modellverktøy for fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer, samt hvordan aktiviteter og prosesser i nedbørfelt påvirker vann og vassdrag.
Oppdragsaktiviteter inkluderer blant annet forskning på effekter av ulike stressfaktorer på vannmiljøet (forsuring, overgjødsling, klimaendringer, fysiske inngrep, mm) og tilknyttede tiltaksutredninger (kalking, vandringstiltak, habitatsforbedring). Seksjonen er også involvert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, hvorav flere EU-prosjekter.

Hovedoppgaver

 • Sikre, styrke og utvikle NIVAs posisjon innen nedbørfelt-orientert vannforskning
 • Sikre utvikling av faglige strategier og gjennomføring av disse
 • Sikre, etablere og vedlikeholde gode akkvisisjonsprosesser
 • Ansvar for faglig utvikling, kompetanseutvikling og innovasjon i seksjonen
 • Ansvar for seksjonens akkvisisjon, kundekontakt og profilering
 • Ansvar for seksjonens personale, HMS, prosjektstyring, kvalitetssikring og prosjektinntjening
 • Ha en ledende rolle i forskningsprosjekter og -søknadsprosesser
 • Stille egen fagkompetanse til rådighet i relevante prosjekter       

Forskningsleder rapporterer til forskningsdirektør.

Formelle kvalifikasjoner og erfaring

Vi søker etter en leder med bakgrunn fra forskning innen miljørelaterte problemstillinger og med kompetanse innen biogeokjemi, vannkjemi eller tilstøtende fagfelt og som kan vise til et betydelig omfang av publikasjoner.  Rett person har erfaring med oppdrags- og næringsrettet forskning og dokumentert evne til å skaffe forskningsfinansiering. Videre forutsettes et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk, samt inngående kjennskap til miljøforvaltning, forskningsfinansiering og relevant næringsliv. Meget gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper forventes og det er ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, svensk eller dansk.

Søknadsfrist: Snarest, og innen 01.10.2017

>> Les full utlysning og søk stillingen

Sist oppdatert 22.08.2017