Direktevideo på nett - konferanse om havforsuring i Arktis

Verdenshavene blir surere, fordi de tar opp store mengder CO2 fra menneskelig aktivitet. En internasjonal forskergruppe har gjennomført den første omfattende utredningen av havforsuring i arktis, og i dag presenteres resultatene.

Direktesendingen fra konferansen starter klokken 09.00, mandag 6. mai.

Bakgrunn
The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er en arbeidsgruppe i Arktisk Råd. Rådet har samlet en internasjonal forskergruppe, som over tre år har gjennomført den første omfattende utredningen av havforsuringen i Arktis.

AMAP har som mandat å overvåke og utrede tilstanden i Arktis – med tanke på forurensning og klimaendringer. Dette gjøres ved å dokumentere nivåer og trender, ulike prosesser og effekter på økosystemer og mennesker. AMAP gir råd om hvordan beslutningstakere kan redusere truslene mot miljøet i Arktis.

Konferansen AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification starter 6. mai i Bergen, og går fram til 8. mai. Her presenteres resultatene fra utredningen. NIVA-forsker Richard Bellerby er hovedforfatter for en vitenskapelig rapport som publiseres i forbindelse med konferansen, og er også hovedansvarlig for konferansens vitenskapelige program.

Viktige funn
Forskergruppen slår fast at havet i Arktis absorberer CO2, og at  dette fører til økt havforsuring – en varig nedgang i havets pH. Denne endringen påvirker marine økosystemer i Arktis, økosystemer som allerede er svekket av stigende temperatur og smeltende havis. Gruppen trekker frem følgende viktige funn fra utredningen:

  • Verdenshavene blir surere. Havforsuringen kommer som resultat av at havene tar opp store mengder CO2 fra menneskelig aktivitet.
  • De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis.
  • Havet i Arktis er spesielt sårbart. CO2 tas raskere opp i kaldt vann, og den økende tilførselen av ferskvann som tilføres havet i Arktis fra elver og issmelting, reduserer den kapasiteten havet i regionen har til å nøytralisere forsuringen.
  • I sentrale deler av havet i Arktis er havforsuringen spesielt omfattende. Havforsuring registreres på målestasjoner i regionen, og det er spesielt overflatevann som blir surere.
     
  • Siden de marine næringskjedene i Arktis er relativt enkle, blir de marine økosystemene sårbare overfor endringer når ytre faktorer påvirker nøkkelarter.
  • Marine økosystemer i Arktis vil svært sannsynlig oppleve vesentlige endringer på grunn av havforsuring. Forskningen er imidlertid begrenset. Likevel gir gjennomførte studier – sammenholdt med studier i andre områder – grunn til bekymring for at organismer – fra plankton til fisk – kan bli påvirket av havforsuringen direkte eller indirekte.
  • Når marine økosystemer påvirkes, vil dette også ha konsekvenser for mennesker. Havforsuringen i Arktis kan komme til å påvirke det kommersielle fisket som er viktig for økonomiene i nord – og den kan påvirke marine ressurser som er viktige for urfolk i Arktis.

Mer informasjon om nøkkelfunn kan lastes ned her (.pdf). Se også konferansens eget nettsted.

Se filmen AMAP har laget om havforsuring, med intervju av blant annet NIVA-forsker Richard Bellerby.

Arctic Ocean Acidification (2013) - Short (3 minute) version from AMAP on Vimeo.

Sist oppdatert 17.09.2015