Grensesprengende prosjektidé

Hvordan kan mikroalger bli brukt til storskala karbonfangst og karbonlagring?

I perioden 27. – 31. januar gikk Norges Forskingsråds – og norgeshistoriens - første idélab av stabelen.

Idélaben – inspirert av en metode utviklet i England kalt sandpit - er en femdagers seanse som gir muligheten til å dyrke frem nye og radikale idéer i grenseflatene mellom ulike fagfelt. Engelske forskningsråd har brukt metoden over 60 ganger over ti år med stort hell.

Forskere samles i tverrfaglige grupper i fem døgn. I løpet av disse dagene skal de utvikle ideer til konkrete prosjektforslag, med veiledning fra høyt kvalifiserte eksterne mentorer og en leder som har det helhetlige ansvaret. Tanken er å la forskere med ulik bakgrunn bryne sine ideer mot hverandre og på denne måten å utvikle nye grensesprengende ideer.

Nullutslippssamfunnet

NIVA-forsker Line Barkved søkte før jul på en utlysning om å delta, og var heldig å bli en av de 27 som ble utvalgt til å delta - av hele 155 søkere. Temaet for idélaben var «Mot et nullutslippssamfunn», der nye idéer knyttet til utfordringen med global oppvarming ble utforsket med de muliggjørende teknologiene nanoteknologi, bioteknologi og IKT som verktøy.

- Jeg søkte fordi jeg er interessert i det overordnede temaet et nullutslippssamfunn, anvendelse av teknologi og også idélab som arbeidsmetode, sier Barkved.

- Jeg er med på et EU-prosjekt kalt R&Dialogue som handler om hvordan vi kan oppnå et lavutslippssamfunn i 10 land i Europa - så deltakelsen på idélaben var også relevant for dette.

Tverrfaglig tilnærming

Personene - ikke institusjonene - er de sentrale aktørene i en idélab. Deltakerne blir utfordret i en interaktiv prosess med forskere fra fag som de vanligvis ikke jobber sammen med.

- Gjennom idélab-uken ble ideer til hele veien - helt fram til siste kvelden før fredagens presentasjon, forteller Barkved.

- Nye ideer kom til mens andre ble skrinlagt på veien. Hele gruppen var med på å gi innspill og spørsmål til de forskjellige ideene, og team utformet seg dynamisk gjennom hele uken. Alle prosjektene måtte inneholde en kombinasjon av minst to av de tre teknologiene - bio, nano, IKT - med en betydelig grad av teknologiutvikling. Målet er radikal nyvinnende forskning.

mikroalgae.jpg
Prosjektgruppen MikroAlgae består av (f.v): Tobias Boström, UiT, Harald Throne-Holst, SIFO, Veronika Solteszova, CMR, Vidar Jensen, UiB, Atle Bones, NTNU, og Line Barkved, NIVA (Foto: Forskningsrådet).

Mikroalger som vinneridé

- Siste dagen før innlevering ble jeg del av et team som jobbet med en idé om bruk av mikroalger for lipidproduksjon og CSS (carbon capture and storage), blant annet for å bidra med kompetanse om stakeholder prosesser og involvering, kartlegging av institusjonelle forhold, samt vannfaglig kompetanse, sier Barkved.

- Av de ideene vi hadde jobbet med så langt - og som var på vei mot endelig presentasjon på fredag - var det den jeg anså som både mest relevant for NIVA og hvor jeg har relevant kompetanse å bidra med. Vi var heldige å være et av prosjektforslagene som ble innstilt for finansiering!

Ifølge Forskningsrådet har de fire vinnerprosjektene åtte uker på seg til å konkretisere prosjektforslaget til en full søknad til Forskningsrådet. Forutsatt at prosjektforslaget er en konkretisering av idéen som ble presentert på siste dag av idélaben, vil de få finansiering.

- Dette er en fin måte å danne nye nettverk og legge grunnlag for videre prosjekter på, og jeg gleder jeg med til å jobbe videre med teamet, avslutter Line Barkved.

>> Les også om idélaben hos Teknisk Ukeblad

Sist oppdatert 17.09.2015