Har funnet tålegrenser for økosystemer i innsjøer og elver

Forurensning og inngrep i vann og vassdrag gir økologiske skader på flora og fauna. Forskere har nå lagt grunnlaget for et nytt klassifiseringssystem for den økologiske tilstanden i ferskvann.

Seniorforsker i NIVA, Anne Lyche Solheim, har ledet prosjektet BIOCLASS-FRESH, som er finansiert av programmet Miljø 2015 og delfinansiert av Miljødirektoratet. Prosjektet har gitt norsk miljøforvaltning et nytt og viktig klassifiseringssystem. Dette skal brukes i gjennomføringen av EUs vanndirektiv.

>> Se presentasjonene om BIOCLASS fra vannmiljøkonferansen 2012

>> Les om BIOCLASS hos forskning.no

- Vanndirektivet er et radikalt nytt lovverk for europeisk vannforvaltning, som også er innført i Norge, sier Lyche Solheim til Forskningsrådet.

- Målet er at alle innsjøer og elver skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. Dette er en utfordring for hele Europa, blant annet fordi man må definere hva som er en god økologisk tilstand. For mange typer av innsjøer og elver har vi nå klart å tallfeste dette.

>> Les hele artikkelen fra Forskningsrådet (pdf)

Mange data, mange diskusjoner

Å sette en tallgrense for hva som er god tilstand har krevd store mengder overvåkningsdata fra elver og innsjøer i Norge og Norden, samt mange diskusjoner mellom eksperter på de ulike områdene.

- Vi måtte bli enige om hvilke prinsipper som skulle legges til grunn, hvor alle artene forekommer, hvilke som forekommer i påvirkede eller upåvirkede habitater og hvordan de reagerer på forskjellige påvirkninger. Vi lette etter artenes optimumskrav og følsomhet, noe som krevde mye informasjon. Heldigvis hadde vi mye data, men der det var hull og mangler måtte vi ut og samle inn mer, sier Lyche Solheim.

algae_daniel_oneill_flickr.com.jpg
I jakten på økosystemenes tålegrense har forskerne stilt seg spørsmål som: Hvor stor næringstilførsel fra landbruk og kloakk kan de følsomme algene takle før giftige blågrønnalger overtar? (Illustrasjonsfoto: Daniel O'Neill / Flickr).

Langt til god tilstand

I dag er under halvparten av europeiske innsjøer og elver i god tilstand. I Norge er tallet noe høyere, men fortsatt er 43 prosent av vannforekomstene ikke i god tilstand. Prosjektlederen ser det derfor som lite realistisk å nå vanndirektivets mål om god tilstand i alle innjsøer og elver innen 2015.

- Forurensninger og inngrep må reduseres mer og naturen må ha tid til å restituere seg. Dermed vil det nok gå flere år før målet er nådd, avslutter Anne Lyche Solheim.

>> Les mer om vanndirektivet på niva.no

Sist oppdatert 17.09.2015