Langtransportkonvensjonen (LRTAP) er en regional bindende avtale som regulerer langtransportert, grenseoverskridende luftforurensing under UNECE. Konvensjonen skal beskytte mennesker og miljø mot luftforurensning. Den skal begrense, gradvis redusere og forebygge langtransportert, grensekryssende luftforurensning. Avtalen dekker Europa og Nord Amerika og trådte i kraft i 1983. Under konvensjonen hører i alt åtte protokoller, som regulerer ulike typer luftforurensning, hvorav to er særlig viktige for miljøgiftarbeidet: protokollen på persistente organiske miljøgifter og tungmetaller, henholdsvis POP-protokollen og tungmetallprotokollen.

ICP Waters er organisert under LRTAP.

Kontakt:

Dr. Heleen de Wit

Sist oppdatert 17.09.2015