Internasjonalt arbeid mot luftforurensning

Det er langt billigere å redusere utslipp enn å betale for helse- og miljøskadene fra luftforurensning. Det viser en ny rapport fra UN Economic Commission for Europe.

Rapporten er en oppsummering av kunnskapen om luftforurensning i Europa, Nord-Amerika, Arktis, Russland og deler av Sentral-Asia. Den er et bidrag til kunnskap og politikkutvikling i landene som er medlem av Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning, der Norge er et aktivt medlemsland.

Blant konklusjonene i rapporten er at mye av luftforurensningen i mange byer skyldes utslipp i andre områder. Eksempelvis bidrar internasjonale og nasjonale utslepp til mer enn dobbelt så mye av den gjennomsnittlige luftforurensningen i tyske byer enn utslipp som skjer i den individuelle byen.

Rapporten slår fast at luftkonvensjonen har ført til store helse- og miljøforbedringer etter at den trådde i kraft i 1983. Tiltakene har blant annet gitt den gjennomsnittlige europeer ett år lengre forventet levealder, og svovelutslippene er redusert med 80 prosent siden 1990. Utslipp av nitrogenoksid er halvert i samme periode, og svevestøvutslippene gikk ned med over 30 prosent fra 2000 til 2012. Dette har også ført til mindre skade på naturen. I Norge er områdene som mottar mer sur nedbør enn naturen tåler redusert fra 29 prosent av arealet rundt 1980 til 8 prosent av arealet i 2010. Konvensjonen har også vært viktig for å redusere utslipp av miljøgifter.

- NIVA har i over 30 år bidratt med med forskning på og overvåking av effekter av luftforurensing på ferskvann, spesielt sur nedbør, men også kvikksølv, sier Heleen de Wit, forsker i NIVA.

NIVA har videre ledet ICP Waters siden 1986.

- I rollen som leder av ICP Waters har vi bidratt til både Assessment-rapporten (Towards Cleaner Air Scientific Assessment Report 2016: Summary for Policymakers) og trend-rapporten (Trends in ecosystem and health responses to long-range transported atmospheric pollutants), med bidrag fra en rekke NIVA-forskere på områder fra forsuring, nitrogen og kvikksølv til effekter fra deposisjon på ferskvannsøkosystemer, sier De Wit.

>> Les mer hos Miljødirektoratet

>> Se også pressemelding fra Klima - og miljødepartementet

Sist oppdatert 12.08.2016