Internasjonalt samarbeid om havforsuring

Den andre internasjonale konferansen om å dokumentere status og utvikling av havforsuring ble avholdt i St. Andrews, England i juli. Seniorforsker Richard Bellerby i NIVA ledet arbeidsgruppen med ansvar for studier i polare havområder.

–Det er særlig viktig å få etablert et samordnet nettverk av observasjoner og studier både på regionalt og globalt nivå, sier Bellerby. Disse må bestå av miljøovervåking, prosesstudier, eksperimenter, feltstudier og bruk av modeller, koblet til annen global overvåking av havmiljøet. Et tilfredsstillende datagrunnlag er avgjørende for å kunne forstå bedre årsakene til havforsuring og kunne forutsi effekter båe på økosystemene i havet samt økonomiske og sosiale konsekvenser.

–Dette internasjonale samarbeidet passer godt inn i NIVAs strategiske satsing på marin forsuring og effekter på havmiljø, og på klimaeffekter på vannmiljø generelt, understreker Bellerby. Forsuring av havet blir stadig mer anerkjent som en trussel mot det marine økosystemet.

–På grunn av den langsomme innblandingen i havet bygger overskudd av CO2 seg opp i øvre vannlag. Graden av havforsuring vil være preget av regionale forskjeller med breddegrad og dårlig bufrede kystnære systemer. Her vil de raskeste og største endringene synes først. Svært lite er kjent om den kortsiktige variasjonen og forskjeller mellom år. Den biologiske responsen vil være svært variabel, og med forsuring av havet skapes vinnere og tapere i økosystemet. Dette ønsker vi å finne ut av, sier Bellerby.

Den internasjonale konferansen i sommer bygget på erfaringene fra en tidligere internasjonal konferanse med samme tema. –Nå kom vi et betydelig stykke videre i arbeidet med å etablere og drifte et globalt nettverk for observasjon av havforsuring i åpent hav og kystområder, sier Bellerby. Ett hovedtema var å slå fast hva slags målinger som er nødvendige, hvor ofte målingene må gjøres, hvor tett nett av stasjoner vi må ha, og hva slags måleteknologi som bør benyttes.

Internasjonalt tverrfaglig samarbeid er grunnleggende for å etablere en effektiv forskningsstrategi for havforsuring, og for å kunne forutsi responser i marine økosystemer, inkludert kjemiske, biogeokjemiske and biologiske prosesser, samt tilbakekoblinger på klimaendringer.

Konferansens fulle navn var: «2nd International Workshop to Develop an Ocean Acidification Observing Network of Ship Surveys, Moorings, Floats and Gliders”. Den får støtte fra en rekke forskningsprogrammer, blant andre:

Les mer om konferansen her.

 

 

 

Sist oppdatert 17.09.2015