Klimaeffekter og nye miljøgifter - nye metoder og ny kunnskap

NIVA har i perioden 2011-2015 hatt to strategiske instituttsatsinger (SIS) med tema klimaeffekter og nye miljøgifter i alle typer vann og akvatiske systemer. En viktig intensjon med disse strategiske instituttsatsingene har vært å styrke samarbeidet mellom fagretninger som tradisjonelt har samarbeidet lite, og gjennom det utvikle ny kunnskap. SISene oppsummeres med et avslutningsseminar.

Sted: CIENS Forum, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 12.01.2016 ,09:00 - 16:00

Satsingen på nye miljøgifter har gjennomført forskning innen 4 hovedområder:

i) Utvikling av nye og innovative metoder for overvåkning og vurdering av miljøfare,
ii) effekter på alle nivå, fra gener til økosystemer,
iii) miljøgifter i samspill med klimaendringer, og
iv) utvikling av regional-skala modellverktøy for risikovurdering.

På seminaret vil du bli presentert for helt nye resultater som gir innblikk i ny metodikk for prøvetagning og analyser av nye miljøgifter og mikroplast. Effekter av nye miljøgifter vil bli belyst og du vil bli introdusert for nyutviklet infrastruktur for å studere effekter av miljøgifter og ny potensiell renseteknikk for kommunale renseanlegg. Dessuten vil en ny type modell som kan simulere transport og omdanning av mange miljøgifter simultant, bli demonstrert.

Satsingen på klimaeffekter har hatt som hovedmål å studere integrerte effekter av klimaendringer på fysiske, kjemiske og biologiske forhold i akvatiske økosystemer fra fjell til fjord, samt vurdere konsekvenser og mulige tilpasninger for viktige sosiale og økonomiske sektorer. Arbeidet har vært delt opp i 4 hovedtema:
i) Karbon- og nitrogen-omsetning i utmarksområder, ii) nitrogen- og fosforavrenning i lavlandsvassdrag, iii) interaksjoner mellom ferskvann og kystvann, og iv) vurdering av samfunnseffekter og aktuelle tilpasningsstrategier.

>> Se presentasjoner fra seminaret her

>> Se fullt program (pdf)

Seminaret starter med resultater fra Miljøgift-SISen, det blir felles lunsj fra kl. 12:00 til 13:00, og etter lunsj vil resultater fra Klima-SISen bli presentert.

Påmelding til Palma Kristin Larsen
Epost: pla@niva.no / 982 15 462 innen 7. januar.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Sist oppdatert 14.03.2016