Mikroplast kan true trygg sjømat

Det ble i 2012 produsert 288 millioner tonn plast. 10 prosent av dette vil ende opp i havet. Hvilke konsekvenser dette kan ha for dyrelivet i havet er gjenstand for et nytt forskningsprosjekt ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Plast finnes i nær sagt alt; fra flasker, poser, isopor og klær – til ledninger, rør og hjul. Plastprodukter som legges igjen på strender eller som stammer fra skipsfart, olje – og gassproduksjon, utslipp fra renseanlegg eller plast som er dumpet som ulovlig avfall, ender fort opp i havet.

Mikroplast er små plastpartikler som for eksempel finnes i produkter for personlig pleie, eller som et resultat av at større plastbiter brytes ned i naturen.

Innvirkninger på norskekysten

- Vi vet foreløpig lite om de små plastpartiklenes konsekvenser for marine organismer og det marine økosystemet, sier NIVA-stipendiat Inger Lise Nerland. Hun deltar i et nytt forskningsprosjekt i Forskningrådets program Havet og kysten.

- Det finnes noen få resultater, men oss bekjent er ingen studier så langt gjort på innvirkningen av plastpartiklene på norskekystens dyreliv.

plast forurensing på strand

Tidligere studier internasjonalt har identifisert plast i svært små partikler, såkalte mikroplastpartikler i fisk fra både den Engelske kanal og Stillehavet. Laboratorieforsøk har også vist at ulike organismer har evnen til å ta opp disse partiklene. Det har i tillegg blitt vist seg at det kan ha en negativ innvirkning på de marine organismene. For eksempel i blåskjell som tok opp mikroplast, så man at partiklene gikk inn i sirkulasjonssystemet hvor de ble værende i 48 timer. Dette induserte en sterk immunologisk respons.

Forskerne vil ta for seg en rekke forskjellige organismer på ulike trofiske nivåer; dyreplankton, krepsdyr, og fisk vil bli studert for opptak og eventuelle effekter av mikroplast. De første prøvene som skal analyseres stammer fra Oslofjorden og andre steder langs norskekysten. I laboratoriet skal forskerne utsette de marine organismene for mikroplastpartikler av ulik type, størrelse og form for å måle effekten på blant annet vekst og reduksjon.

Kan være en fare for sjømaten

Forskerne er spesielt opptatt av å finne ut om mikroplasten kommer videre oppover i næringskjeden. Både miljøgifter som allerede eksisterer i miljøet og plastens egne tilsetningsstoffer kan potensielt transporteres inn i dyrene med plastpartiklene.

Funnene fra prosjektet vil være svært viktig for å vite mer om disse interaksjonene og hvorvidt den representerer en til nå ukjent risiko for trygg sjømat.

>> Dette prosjektet er også presentert på forskning.no.

Sist oppdatert 17.09.2015