Miljøeffekter av oljeutvinning

Utvinningen av olje og gass på norsk kontinentalsokkel er en viktig industri, men slike offshore aktiviteter representerer også en miljøtrussel. Et sterkt HMS-fokus og strenge miljøkrav over mange år har bidratt til at aktivitetene på norske offshorefelt utføres på måter som belaster miljøet mindre enn tidligere og mindre enn tilsvarende operasjoner i andre deler av verden.

I anledning Biokonferansen ved UiO, presenterte Jonny Beyer, forsker i NIVA, en oversikt over miljøeffekter av oljeutvinning.

Her fremkom det at utslipp av borekaks og produsert vann utgjør de største operasjonelle forurensningskildene fra offshoresektoren. Forskning og miljøovervåkingsdata har påvist at boreutslipp forårsaker et markant miljømessig fotavtrykk i bunnmiljøet, særlig på felt der oljebasert boreslam er mye brukt. Men dataene viser også at omleggingen til «grønnere» boreoperasjoner har ført til en klar tilstandsforbedring i de påvirkede områder de siste 20 år.

Store utslipp av produsert vann fra olje og gassfelt var ansett å kunne utgjøre en betydelig miljøtrussel, særlig i forhold til offshore fiskepopulasjoner. Mye forskning er blitt utført, særlig i Norge, for å karakterisere miljørisikoen knyttet til produsert vann, og atskillig miljøovervåking er utført på flere av feltene som har store utslipp. Resultatene av undersøkelsene hittil tyder i sum på at produsert vann utslipp ikke forårsaker målbare negative effekter for offshore fiskepopulasjoner. Norsk sokkel og norskekysten har hittil vært forskånet for virkelig store oljesøl som følge av ulykker, men slike hendelser, som på ulike måter er iboende i oljeutvinning, utgjør fremdeles en alvorlig miljøtrussel for vårt hav og kystmiljø. Trusselbildet kan dessuten endres og potensielt øke ettersom boring og utvinning flyttes nordover og som følge av økt oljetransport i nordområdene.

Stadig flere norske olje og gass felt går inn i fasen for avslutning og nedstenging. Dette bidrar til et økende fokus på ulike miljøproblemstillinger knyttet til feltavvikling og til fjerning av de mange og store offshoreinstallasjoner fra kontinentalsokkelen.

>> Se presentasjonen som video på Universitetsbibliotekets nettsider

>> Se hele powerpointpresentasjonen

offshoreaktiviteter_med_relevans_for_marint_miljoe_.jpg

Offshoreaktiviter med relevans for marint miljø. (Figur: Fra presentasjonen)

 

Sist oppdatert 17.09.2015