Miljøgifter i en urban fjord

"Miljøgifter i en Urban Fjord" er et program i regi av Miljødirektoratet som har som mål å undersøke tilførsler av miljøgifter fra et tett befolket område - og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem. Programmet ble startet opp i 2013 og årets rapport er nylig publisert.

Denne artikkelen ble først publisert av NILU - Norsk institutt for luftforskning.

Miljødirektoratet ønsker å vise hvordan dagligdagse kjemikalier påvirker miljøet og naturen rundt oss, og forskere fra Norsk instititt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har samarbeidet om å samle prøver og analysere miljøgifter i dyrearter som lever i eller nær Oslo.

Ett mål med denne overvåkningen er å følge med på hvordan miljøgifter oppfører seg i næringskjedene som finnes i en kystby, sier Dorte Herzke, seniorforsker ved NILU.

– Vi målte for mer enn 100 forskjellige stoffer, og av disse ble nesten 80 funnet.

– Vi fant også mange forskjellige miljøgifter i alle dyrene; både gamle miljøgifter som PCB og PFOS, men også miljøgifter vi vet mindre om.

Dette viser at menneskelig aktivitet fører til at dyrelivet i byer er mer utsatt for farlige stoffer enn andre steder.

Miljøgifter i en urban fjord

I programmet «Miljøgifter i en urban fjord» har man blant annet undersøkt tilførsler av miljøgifter som er tilstede i et tett befolket område og studert hvordan disse påvirker et fjordsystem.

Funn fra årets rapport om PBDE og siloksaner i gråmåkeegg fra Oslofjordområdet viste konsentrasjoner som var høyere enn de som nylig ble observert i gråmåkeegg fra mer fjerntliggende steder i Norge (Sklinna og Røst). Det er sannsynlig at avfall fra menneskelig aktivitet kan være en viktig kilde til disse stoffene i urbane måker.

Intensjonen er at resultatene i denne rapporten skal kunne brukes som grunnlag for internasjonale miljøgiftreguleringer som REACH og Stockholmkonvensjonen, og også være til hjelp i å gjennomføre kravene i vanndirektivet.

Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø

Ifølge rapporten om «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø» inneholdt både rotte- og revelever høy konsentrasjon av rottegiften bromadiolon . For reven kan disse nivåene være skadelig, og også dødelig for de svakeste individene.

De høye nivåene av gift i rødreven kan ha sammenheng med at den er en av toppredatorene i naturen, og er høyt oppe i næringskjeden. Toppredatorer har ofte høyere miljøgiftkonsentrasjoner enn de artene de selv spiser. Det skyldes at miljøgiftene i liten grad brytes ned eller skilles ut av organismen, men hoper seg opp oppover i næringskjeden.

Det største inntaket av miljøgifter skjer via mat, og rødreven rundt Oslo kan ha fått i seg rottegift som er lagt ut, eller de kan også ha spist rotter som har rottegift i seg. Prøver av rotter som er fanget i byen har også høye nivåer av rottemidler. For reven kan disse nivåene være skadelig, og også dødelig for de svakeste individene.

Ifølge Miljødirektoratet viser disse funnene i Oslorev hvor viktig det har vært å få på plass et strengere regelverk. Alle muse- og rottemidler som selges skal nå ha godkjenning fra Miljødirektoratet. De kjører i høst en kampanje mot forhandlere av slike midler for å sjekke om de omsettes i henhold til regelverket.

Mange av de andre miljøgiftene som ble funnet i disse prosjektene er derimot ikke regulert og mye arbeid gjenstår for å få det til.

Mer informasjon om programmene
 

Miljøovervåkningsprogrammet «Miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø»

Miljøovervåkningsprogrammet «Miljøgifter i en urban fjord»

Sist oppdatert 30.12.2016