Modellering reduserer smitterisiko mellom oppdrettsanlegg

En samlet statlig forvaltning går inn for at kystsonen bør kartlegges bedre og at det bør opprettes en nasjonal strømkatalog (detaljert informasjon om strømforhold langs kysten). Dette for å oppnå best mulig vitenskapelig grunnlag for lokalisering av oppdrett ut fra miljømessige og smittehygieniske hensyn.

Oppdrettsanlegg, akvakulturMattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning sier i en pressemelding 10.08.2011 at de vil innføre produksjonsområder og handlingsregler for å sikre best mulig arealutnyttelse med minst mulig miljøpåvirkning i havbruksnæringen.

Modellering av strømforhold

Et godt egnet verktøy for å modellere mest hensiktsmessig plassering av lokaliteter for oppdrettsanlegg er AquaStrøm. Verktøyet er utviklet i et samarbeid mellom oppdrettere, forvaltningen, NIVA og Veterinærinstituttet. AquaStrøm brukes til å modellere strømforholdene i større kystområder. Instrumentet gir grunnlag for å vurdere risikoen for smittespredning mellom ulike oppdrettslokaliteter, og er en såkalt vannkontakt-modell.

Kartlegging av smitterisiko

Når det gjelder å kartlegge risikoen for smittespredning mellom lokaliteter som ligger flere kilometer fra hverandre, er strømmålinger på den enkelte lokalitet til liten nytte, sier forsker Henning Urke i NIVA. Variasjoner i strømretning og hastigheten på strømmen gjør at transporttid og distanse mellom to lokaliteter kan være forskjellig fra det strømmålinger på enkeltpunkter viser, eller som kan måles i et sjøkart. For eksempel innebærer det at tiden det tar for en partikkel å flytte seg fra A til B ikke nødvendigvis er den samme tiden som fra B til A.

Bruk av modelleringsverktøy som AquaStrøm vil gjøre forvaltningen og oppdrettsnæringen bedre rustet til å vurdere hvilke soner som er utsatt, og til å vurdere plassering av nye lokaliteter i forhold til fare for smittespredning, sier Urke.

Kontakt:

Henning Urke, forsker

Relaterte dokumenter:

Sist oppdatert 11.08.2011