NIVAs nye forskningssjefer

For ytterligere å styrke NIVAs markedsposisjon og instituttets faglige ledelse, har NIVA ansatt tre forskningssjefer.

Forskningssjefene skal ha ansvar for å videreutvikle hvert sitt av NIVAs fire strategiske hovedområder:

- Klimaendringers effekter på vannmiljø.
- Robust biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
- Rent hav og vann og et giftfritt samfunn.
- Verdiskaping for samfunn og næringsliv, med særlig fokus på industriell økologi og bærekraftig næringsutvikling.

>> Les mer: Bidra til en bærekraftig fremtid

Strategisk hovedområde: Robust biologisk mangfold i akvatiske økosystemer

Ny forskningssjef er Dr. Nikolai Friberg, som kommer fra stillingen som forskningsleder ved seksjon for ferskvannsøkologi i NIVA og avdelingsleder for NIVA Danmark.

friberg.jpg
Friberg har mer enn 20 års forskningserfaring innen ferskvannsøkologi. Han har i sin forskning hatt fokus på klimaforandringer og natur- og miljørestaurering, og anvendt forskning - som hvordan menneskelige aktiviteter påvirker ferskvannsmiljø - har vært av spesiell interesse.

Friberg er Appointed Expert for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) under UNESCO, og også Visiting Research Fellow ved University of Leeds, England. Fra 2009 til 2011 var Nikolai Friberg forskningssjef ved Avdeling for ferskvannsøkologi ved Danmarks Miljøundersøkelser (DMU).

Strategisk hovedområde: Rent hav og vann og et giftfritt samfunn

Ny forskningssjef er Dr. Kevin Thomas, som kommer fra stillingen som forskningsleder ved seksjon for økotoksikologi i NIVA.

kth_20110106_0048.jpg
Kevin Thomas har vært ansvarlig for at NIVAs økotoksikologiske laboratorium følger GLP (god laboratoriepraksis) og har en grundig og omfattende forståelse av REACH - regelverket for registrering, evaluering, autorisering, og restriksjoner av kjemikalier. Han har hovedsakelig arbeidet med effekter og risikovurderinger av kjemikalier, bl.a. kloakkanalyser av legemiddel- og narkotikaforbruk, oljerelatert forurensning og mikroplast.

Thomas er invitert medlem i Det Internasjonale Rådet for Havforsknings arbeidsgruppe på de biologiske effektene av miljøgifter og EUs narkotikaovervåkningssenter (EMCDDA), samt leder av SCORE-nettverket som står for kloakkovervåkning av kjemikalier over hele Europa. Han har gitt råd og veiledning til blant annet Miljødirektoratet og det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Kevin Thomas har en rekke internasjonale verv, blant annet som medredaktør av det anerkjente internasjonale tidsskriftet Science of the Total Environment, som forskningspanelekspert i Norges Forskningsråds NANO2021-program og som medlem av opprykkspanelet ved University of California, Berkeley.

Strategisk hovedområde: Klimaendringers effekt på vannmiljø

Ny forskningssjef er Dr. Cecilie Mauritzen, som kommer fra stillingen som Vice President & Chief Researcher Climate Change i DNV GL.

blogg18.jpg
(Foto: Kon-Tiki 2)

Cecilie er oseanograf og for tiden forskningssjef på Kon Tiki 2-ekspedisjonen, som er behørig omtalt i pressen og gjennom hennes blogg på forskning.no. Hun har ti års erfaring fra Meteorologisk Institutt, var direktør på CICERO i perioden 2012-2014 og var førsteforfatter i arbeidsgruppe 1 i FNs klimapanel for både fjerde og femte klimarapport (ICCP).

Mauritzen er medlem av Det Norske Videnskapsakademi og Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning. Hun har doktorgrad fra Massachusettets Institute of Technology / Woods Hole Oceanographic Institution.

Cecilie har lang internasjonal erfaring, og arbeidet i Woods Hole, på NASA Goddard, og i Brest før hun tok med familien og kom til Norge i 2002. Cecilie beskriver seg selv som eksperimentalist, generalist og primært observasjonalist.

Sist oppdatert 18.12.2015