NIVAs SIS-dag 2017

NIVA har i 2017 fire strategiske instituttsatsinger (SIS) innenfor 1) Digitale metoder for miljøovervåking og forskning, 2) Restaurering av akvatiske økosystemer, 3) Land-hav interaksjoner i et endret klima og 4) Urbane vannutfordringer og -løsninger. På SIS-dagen 20. september presenterer NIVAs forskere spennende prosjekter og resultater fra SISene, se programmet for detaljer. I tillegg avsluttet NIVA i 2016 en fireårig SIS innenfor Marin forsuring, og vil presentere hovedfunnene fra denne.

Sted: CIENS Forum, Gaustadalléen 21, Oslo
Når: 20.09.2017 ,09:00 - 16:00

>> Se programmet

Digitale metoder for miljøovervåking og forskning
Den nye SISen “Digitale metoder for miljøovervåking og forskning” har som mål å utforske nye teknikker for å samle, lagre, analysere og dele digitale overvåkingsdata. SISen har fire overordnede tema: Nye teknologier, bruk av sensorer og plattformer, bruk av fjernmålingsmetodikk og big data. Smart dataoverføring er fremhevet på tvers de fire fokusområdene. Gjennom denne SISen sikter NIVA på å utvikle ny teknologi som kan brukes både innenfor forskning og rutinemessig overvåking.

Restaurering av akvatiske økosystemer
Restaurering av ødelagte økosystemer er en målsetting på både europeisk og globalt plan for å stoppe tilbakegangen i biodiversitet. Også i Norge har vannmiljøet en lang historie om å bli utsatt for menneskelig påvirkning, og behovet for kunnskap om hvordan det kan forbedres gjennom restaurering er helt vesentlig. SISen dekker et bredt spekter av problemstillinger innenfor akvatisk restaurering i både det marine miljøet og i ferskvann. Prosjektene tar for seg restaurering i urbane områder, vurdering av effektene av ulike restaureringstiltak som har vært gjennomført, metoder for vurdering av hydromorfologi i elver og effektene av sperringer i elver for biologisk tilstand.

Land-hav interaksjoner i et endret klima
Kystnære økosystemer på Sør- og Vestlandet har opplevd store endringer, med dramatisk tap av tareskog, økt vekst av begroingsalger samt store svingninger og fallende trender i kystnære fiskebestander. Flere faktorer kan ha bidratt til disse endringene, deriblant tilførsel av næringssalter, organisk materiale og forurensninger, økt sjøvannstemperatur, økt ferskvannstilførsel, oksygenmangel, reduserte lysforhold og overfiske. Mange av de berørte økosystemene er farvann hvor ferskvannsavrenning fra land møter saltvann fra havet. Dette danner utgangspunktet for NIVAs SIS «Land-hav interaksjoner i et endret klima», hvor vi forsker på årsakssammenhenger til tilstandene og endringene vi ser, herunder kombinasjonseffekter av flere stressfaktorer. Økt kunnskap om slike årsakssammenhenger gjør det mulig å utvikle modeller og tilnærminger for å beskrive og forutse endringer, noe som vil være svært nyttig for forvaltningen av kystøkosystemene våre.

Urbane vannutfordringer og løsninger
På grunn av stor dynamikk i sentrale drivere som urbaniseringsprosesser, klima og forbruksmønster, er det økende behov for ny kunnskap om vann i by. Klimaendringene vil i Norge stort sett lede til et varmere, våtere og villere klima. Dette øker behovet for å utvikle og videreforedle blågrønne løsninger, både på offentlig og privat mark og eiendom, for å håndtere større vannmengder ved ekstremnedbør. Urbanisering og byfortettelse stiller strengere krav til at ulike byfunksjoner – inklusive blågrønne løsninger – ses i et multifunksjonelt perspektiv hvor ulike brukergrupper er involvert. Endret forbrukeratferd og derigjennom endret ”urban metabolisme” gjør det nødvendig å utvikle nye metoder og analytiske verktøy som kan oppdage nye miljøgifter og spore deres urbane transportmønstre. Mikro- og nanoplast i det urbane vannkretsløpet er et eksempel på dette. Målet med SISen er ny kunnskap og nye metoder som er relevant særlig for norske byer.

 

Trykk her for å melde deg på innen 15. september. Arrangementet er gratis, men krever påmelding av hensyn til matbestilling.

Spørsmål kan rettes til Palma Kristin Larsen.

Sist oppdatert 25.08.2017