Søk i alle rapporter

Alle NIVAs rapporter fra 1956 til i dag er tilgjengelig i et åpent publiseringsarkiv, BIBSYS Brage.

Artikler om utvalgte nye rapporter

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) kartlagt næringsmoglegheitene langs Agderkysten i ein ny rapport.