Søk i alle rapporter

Alle NIVAs rapporter fra 1956 til i dag er tilgjengelig i et åpent publiseringsarkiv, BIBSYS Brage.

Artikler om utvalgte nye rapporter

Tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver, grunnvann og kystvann (vannforekomster). I direktivet er overvåkingsstrategier inndelt i tre grupper; basisovervåkning, tiltaksovervåkning og problemkartlegging. Tiltaksovervåking skal gjennomføres i vannforekomster som står i fare for ikke å nå miljømålene innen 2015 og til å vurdere endringer i tilstanden som følge av miljøforbedrende tiltak.