Ny NIVA-rapport om miljøtilstanden i og rundt Vatsfjorden

NIVA offentliggjorde 7. mai sin rapport for miljøovervåking av Vatsfjorden. En hovedkonklusjon i rapporten er at AF Miljøbase Vats håndterer aktiviteten ved anlegget tilfredsstillende og innenfor de miljøkrav som er stilt fra Miljødirektoratet.

I følge NIVA viser resultatene fra analyseprogrammet for vannprøver fra renseanlegget at bedriftens utslipp til sjø i 2013 lå innenfor gjeldende tillatelser. Flere resultater peker i retning av en forbedring sett i forhold til tidligere års resultater. For eksempel var konsentrasjonen av kvikksølv i moseprøver nært ved Miljøbasen ca. det halve i 2013 sammenlignet med nivået i perioden 2010-2011.

Forhold som i følge NIVA bør vies oppmerksomhet i den påfølgende overvåkingsperioden er spesielt målingene av kobber, PFOS, oktylfenol, og etoksilater av nonylfenol og oktylfenol i prosessvannprøver. Disse stoffene omfattes ikke av utslippstillatelsen, men det er svært lite sannsynlig at disse utslippene kan ha hatt miljømessig betydning.

Det ble påvist noe økt kvikksølvnivå i blåskjell på to stasjoner lengst inne i Vatsfjorden. Hvorvidt dette er et resultat av tilfeldig variasjon eller en reell trend vil bli fulgt opp i miljøovervåkingen for 2014. Øvrige prøver av fisk og skalldyr viser god eller meget god miljøtilstand for alle analyserte stoffer, herunder PCB og kvikksølv.

Forhøyet innhold av enkelte stoffer kan forekomme i lever fra torsk og brosme, men dette er normalt i norske kystfarvann og kan ikke relateres til virksomheten ved AF Miljøbase Vats.

AF Miljøbatse Vats. Foto: Sean Meling Murray
AF Miljøbase Vats. Foto: Sean Meling Murray

Fakta om overvåkingsprogrammet

I 2009 tok AF initiativ til et av de mest omfattende programmene for miljøovervåking som er gjort av en enkeltbedrift i Norge. I samarbeid med miljøforskningsinstituttet Norsk Institutt for vannforskning (NIVA), overvåkes miljøtilstanden i området rundt Miljøbasen kontinuerlig. Overvåkingen har omfattet renset utslippsvann fra basen, ferskvann i elver og bekker ved anleggsområdet og fjorden i nærområdet inkludert fisk og skalldyr. Overvåkning av grunnen på land skjer gjennom jordprøver og prøver av mose. Fra 2013 er støvmålinger inkludert. Programmet for miljøovervåking i Vats har satt en standard i bransjen, og fra 2013 er det innført krav om miljøovervåking fra akkreditert leverandør av miljøovervåking for tillatelsene til lignende virksomheter i Norge.

For ytterligere kommentarer til NIVAs rapport, ta kontakt med forskningsleder Morten Thorne Schaanning, tlf: 99 23 07 82.

>> Les rapporten her

Sist oppdatert 17.09.2015