Nye avløpsvannanalyser

Funnene fra en av de første norske avløpsvannanalyser som er foretatt utenfor Oslo er blitt klare på rekordtid. Forskere har analysert kloakk og avløpsvann i Trondheim for å kartlegge narkotikabruken hos innbyggerne.

Undersøkelsen ble utført av Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og Trondheim Kommune (Vann og Avløp).

Metoden er den samme som ble brukt i det store europeiske avløpsvanns-prosjektet (eng: wastewater analysis; WWA), hvor resultatene fra 2013 ble presentert 27. mai. Konklusjonene fra dette arbeidet ble tatt opp i årsrapporten til EUs narkotikaovervåkingssenter EMCDDA. Arbeidet ble ledet av det europeiske nettverket SCORE, som ledes av Dr. Kevin Thomas, NIVA.

Rapporten konkluderer med at WWA-analyser åpner muligheter for hurtigere innsamling og rapportering enn nasjonale meningsmålinger. Regelmessig bruk av denne analyseformen vil - som et supplement til andre metoder for overvåking av narkotikabruk - kunne kaste mer lys over stoffbruk i Europa, inkludert bruken av nye psykoaktive substanser. Trondheim er blant de første norske kommunene som benytter denne undersøkelsesmetoden, foruten hovedstaden.

Forskerne har tatt prøver av avløpsvannet i Trondheim med jevne mellomrom i månedene mars og april 2014. Forbruket av hvert stoff (amfetaminer, kokain og MDMA/ecstasy) er beregnet fra disse kvantitative målingene og normalisert per tusen innbygger for sammenligning.

Resultatene viser at det totale forbruket i Trondheim av amfetaminer, kokain og MDMA/ecstasy mest sannsynlig er på samme nivå som i Oslo, men fordelingen mellom de enkelte stoffene virker å være forskjellig. Målingene synliggjør hva slags tall som blir tilgjengelig av slike undersøkelser, og hvilke utfordringer tolkning av dem gir. Heroin og andre opioider er ikke målt.

Tidligere spørreundersøkelser SIRUS har foretatt blant marginaliserte narkotikabrukere i store byer viser til dels store variasjoner i bruk av amfetaminer i perioden 2010-2013. Tromsø ligger høyest, Oslo ligger lavere. Dette understreker at narkotikasituasjonen varierer over landet, og at narkotikapolitikken - inkludert behandling og/eller strategier for å redusere narkotikabruk - kan være avhengig av individuelle behov.

Økningen i forbruket av metamfetamin og nedgangen i amfetamin i måleperioden skyldes trolig primært endring i markedstilbudet, ikke endring i etterspørselen.

NIVA har stått for de vitenskapelige prøvene i dette prosjektet. For uttalelser om følger og konsekvenser av funnene henvises interesserte til Statens institutt for rusmiddelforskning.

>> Se grafisk oversikt fra analysen her

Sist oppdatert 17.09.2015