Nye maler for tiltaksorientert miljøovervåking

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bistått Miljødirektoratet med å revidere en eksempelsamling for fem ulike industribransjer: Treforedling, aluminiumsindustri, annen elektrometallurgisk industri, tekstilindustri og behandlingsanlegg for farlig avfall.

Vannforskriften stiller omfattende krav til hvordan miljøovervåking skal gjennomføres. Det skal fastsettes kjemisk tilstand gjennom å måle definerte miljøgifter og innholdet av dem i vannfase, biota eller sediment. Biologiske elementer som bunndyr, alger, vannplanter eller fisk skal også undersøkes for å se i hvilken grad følsomme arter forsvinner når påvirkningen blir større.

Tiltaksorientert overvåking, som i stor grad vil være pålagt av myndighetene, skal gjennomføres der vannforekomstene er i risiko for ikke å nå miljømålene om god kjemisk og økologisk miljøtilstand. Overvåkingen skal både gi grunnlag for å vurdere nye miljøtiltak og å undersøke om gjennomførte tiltak har virket.

merete_grung_industridagen.jpg
Prosjektleder Merete Grung presenterte eksempelsamlingen foran CIENS Forum under NIVAs konferanse "Vanndirektivet og Industrien".

NIVA har bistått Miljødirektoratet med å revidere eksempelsamlingen. Samlingen gir praktisk og konkret veiledning i form av maler for hvordan man bør gjennomføre vannovervåking for fem utvalgte industribransjer: Treforedling, aluminiumsindustri, annen elektrometallurgisk industri, tekstilindustri og behandlingsanlegg for farlig avfall. Malene kan brukes av industribedriftene når de skal utarbeide forslag til overvåkingsprogram, og av forvaltningen for vurdering av foreslåtte overvåkingsprogram og ved pålegg om undersøkelser.

>> Kontakt: NIVA-forsker Merete Grung

>> Les rapporten her

Sist oppdatert 17.09.2015