Nye resultater om sjøbunntildekking

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Stockholm universitet nylig avsluttet den toårige miljøovervåkingen i Grenlandsfjordene.

Målet har vært å finne ut hvordan ulike tildekkingsmasser over tid virker inn på utlekking av blant annet dioksiner, og hvordan organismer og organismesamfunn påvirkes av tildekkingen.

Dette er en oppfølging av et tidligere prosjekt (Opticap 2007-2011), der det ble lagt ut tynne lag med ulike typer tildekkingsmasser på små arealer på sjøbunnen i Eidangerfjorden og Ormerfjorden.

Tynntildekking med leire tilsatt aktivt karbon hindrer utlekking av dioksiner og andre organiske miljøgifter fra forurenset sjøbunn i Grenlandsfjordene. Ulempen er at det gjør levevilkårene for bunnlevende organismer vanskeligere, viser rapporten. Det er derfor vanskelig å konkludere om metoden kan brukes i store forurensete områder.

figur1_grenland.jpg

Vurderer resultatene

- Det har vært store forventninger til resultatene fra denne undersøkelsen i Grenlandsfjordene. Vi går nå nøye gjennom resultatene, som er nyttig kunnskap om tynntildekking av forurenset sjøbunn, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forskerne skriver i den nye rapporten at effekten på bunnfauna vurderes som så vidt omfattende at dette bør tas hensyn til under planlegging av fjordforbedringstiltak i områder med høyt biologisk mangfold.

figur2_grenland.jpg

Aktivt karbon binder næringsstoffer

De nye resultatene viser at tildekking med leire tilsatt aktivt karbon reduserte utlekking av dioksiner med opptil 85 prosent, selv om tildekkingslaget ikke var mer enn 1-2 centimeter tykt. Forklaringen er at små partikler av aktivt karbon binder seg til miljøgiftene, så de ikke lekker ut.

Opptak av dioksiner i nettsnegl og børstemark som lever på sjøbunnen, ble redusert med 70 prosent. Dette forklares med den svært sterke bindingen dioksinene har til aktivt karbon.

Den store ulempen er at bunndyrene trives dårligere i sedimenter som er tilsatt aktivt karbon. Dette kan skyldes at det finkornete aktive karbonet binder næringsstoffer og hindrer vanlig næringsopptak. Karbonet kan også tenkes å feste seg til gjellene slik at dyrene ikke får puste.

Det ble funnet større negative effekter på organismer i dette forsøket sammenlignet med andre undersøkelser der det har vært benyttet aktivt karbon med større kornstørrelse. Denne effekten er også vist i laboratorieforsøk der økosystemets helse er undersøkt.

Tildekking med annet materiale uten aktivt karbon tilsatt viser over tid tilnærmet ingen effekt verken på utlekking eller bunndyrsamfunnet.

figur3_1_grenland.jpg

>> Last ned rapporten om tynntildekking av forurensede sedimenter i Grenlandsfjordene

>> Les mer om Opticap-prosjektet

Sist oppdatert 17.09.2015