Avdekker miljøgifters spredning langs Norskekysten

NIVA bruker nye tredimensjonale modeller som gir ny viten om hvordan miljøgifter sprer seg langs Norskekysten.

Bildet viser kvikksølvnivåer på havbunnenVed å etablere «Tilførselsprogrammet» vil Klima- og forurensningsdirektoratet danne seg et helhetlig bilde av forurensningsbelastningen i Norges havområder. NIVA leder programmet, og samarbeider med fem andre institusjoner.

- Før var det kjent at mye miljøgifter fra luft og elver endte opp i havet, men ikke hvor giftene ble av etter det. Nye og avanserte 3D-modeller gjør at vi er mye nærmere en forståelse av hvordan miljøgifter sprer seg langs kysten. Dette er grunnleggende viktig kunnskap, sier NIVA-forsker og prosjektleder Norman Green.

Norge har som mål at utslipp av miljøfarlige stoffer som truer helse og miljø skal reduseres, med sikte på å stoppe utslippene av noen stoffer helt innen 2020.

– Vi jobber nå med datagrunnlag og verifisering, for å være tryggere på at modellene er gode nok. Foreløpige tall antyder en årlig transport av kvikksølv inn i Skagerrak på rundt 10 tonn, fastslår Green, og legger til at deler av denne transporten er naturlig.

Det er «mer enn antatt», i følge Klima- og forurensningsdirektoratet. Les mer på klif.no.

Bildetekst: Denne modellen viser vinter-konsentrasjonen av kvikksølv i underliggende havbunn. Modellen kan vise hvordan konsentrasjonene av miljøgifter varierer med årstider og vanndybder. Enhetene er i µg/kg tørrvekt.


 

Sist oppdatert 11.11.2011