Fiskefarlige sperrer avdekket av NIVA-forsker

Mange stammer vill sjøørret er tapt. Ørreten har fått sin naturlige gyting i ferskvann hindret av menneskeskapte fiskesperrer.

Vassdrag på øya Hitra vest for Trondheim var i gamle dager kjent for godt sjøørretfiske. I nyere tid har sterk nedgang i sjøørretbestanden på Hitra vært et aldri så lite mysterium.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gitt NIVA i oppdrag å kartlegge hvorfor dette skjer, med bakgrunn i vannforskriftens krav om god økologisk tilstand i norske vannforekomster.

Sjokkerende funn
Høsten 2011 undersøkte NIVA 27 anadrome vassdrag på Hitra. I et anadromt vassdrag skal fisken kunne vandre fritt, slik at den kan gyte og videreføre arten.

Undersøkelsen av vassdrag på Hitra viser en reduksjon på anadrome strekninger.

- Levearealet for villfisk er sterkt redusert. Så mye som 30 000 smolt kan gå tapt årlig, noe som reduserer bestanden kraftig, sier NIVA-forsker Morten Bergan.

Bergan har undersøkt vassdragene på nært hold, men også sammenlignet nye og gamle flyfoto for å oppdage hvordan levearealet til sjøørreten har endret seg.

- Tapet av areal er stort. Fiskesperrer og demninger satt ut av oppdrettsindustri er den klart største enkeltfaktoren som er skyld i dette, sier han.

NIVA-forsker Morten Bergan viser fram en demning, som sperrer fiskens gang i vassdrag på Hitra.
NIVA-forsker Morten Bergan viser et eksempel på en demning som sperrer villfiskens naturlige gang. Bergan ble intervjuet av TV2-Nyhetene om hans undersøkelser. Foto: Faksimile, TV2

Bevisst ødeleggelse
Myndighetene har over flere år gitt oppdrettsindustrien tillatelse til å etablere settefiskanlegg over hele landet. For å få denne tillatelsen kreves det at anlegget har tilgang på vann som er sikret mot smitte og sykdommer fra villfisk.

Den enkle løsningen har vært å hindre villfiskens bevegelser, ved å bygge demninger eller sette ut fiskesperrer.

Vannkraftsregulering, landbruk, urbanisering og veiutbygging er andre faktorer som kan bidra til lukking og endring av villfiskens leveareal, men ingen har like stor påvirkning som fiskesperrer, mener Bergan.

Må skaffe oversikt
Det finnes settefiskanlegg over hele landet, og det er sannsynlig at det ikke bare er på Hitra at demninger og fiskesperrer forstyrrer den økologiske balansen.

- Det er fullt mulig at denne problematikken finnes flere steder i landet. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at vi i første omgang trenger mer kunnskap om vassdrag på Hitra, både hva gjelder smolt, vannkvalitet og anslag på hvor mye areal som faktisk er tapt, slår forsker Bergan fast.

Sist oppdatert 03.09.2012