NIVA undersøker om vindkraft skader havmiljøet

NIVA og Aquabiota, vårt datterselskap i Stockholm, skal utrede om vindmøller til havs får negative konsekvenser for fisk, skalldyr, sjøpattedyr og bunnsamfunn.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har bestilt utredningen av hvordan vindmøller til havs påvirker det marine miljøet, og den ble tildelt Aquabiota og NIVA i konkurranse med fire andre tilbydere. Totalt 15 områder langs Norskekysten skal utredes.

To hovedformål
NIVAs svenske datterselskap Aquabiota skrev tilbudet til NVE og skal utføre mesteparten av arbeidet. Utredningen har to hovedformål:

  • Gjøre det mulig å rangere de 15 utredningsområdene, med hensyn til virkninger på fisk, skalldyr, sjøpattedyr og bunnsamfunn.
     
  • Identifisere eventuelle kunnskapsmangler og usikkerheter som bør avklares før områder lyses ut for vindkraft, eller om det bør gjennomføres prosjektspesifikk utredning etter at havarealer er åpnet for konsesjonssøknad.

Dekker alle faser
Konsekvensutredningen skal ikke bare dreie seg om hva som skjer når vindmøllene er i drift, men alle faser av offshore vindkraft. Det betyr en utredning av både leting, bygging, drift og avvikling.

Overføringsverdien av den nye kunnskapen til andre former for fornybar energi til havs skal også behandles.

Ved spørsmål, kontakt Mats Walday, forskningsleder, Biologisk mangfold marint

 

Sist oppdatert 06.12.2011