NIVAs overvåkingsprogram og avtale med fisker i Vats

NIVA har hatt ansvaret for miljøovervåkingen rundt AF Decom Offshore’s anlegg for opphugging av utrangerte oljeinstallasjoner i Vatsfjorden siden 2009. Måleprogrammet for 2011 ble presentert på en pressekonferanse i mars i år og viste konsentrasjoner av miljøgifter på omtrent samme nivå som det foregående året.

Hovedkonklusjonene var at at den kjemiske miljøtilstanden  for de fleste prøvetypene oppfyller myndighetenes klassifikasjon av meget god til moderat tilstand. 

Det ble i 2011 funnet lave konsentrasjoner av fenoler i renset avløpsvatn fra bedriften, og NIVA påpekte at dette bør undersøkes nærmere. Analyser av mose innsamlet  i områdene rundt bedriften, viste fortsatt spredning av kvikksølv og andre metaller ut til en avstand av ca. 1 km, men ingen økning i forhold til spredningen rapportert  året før.

Siden 8. mars har det vært flere oppslag i Dagbladet om at NIVA har sagt opp avtalen med en lokal fisker om prøvetaking av fisk og krabbe for analyse av miljøgifter. I den forbindelse vil vi opplyse at avtalen var tidsbegrenset for ett år av gangen. I mars i år informerte vi fiskeren om at vi ikke ønsket å fornye avtalen.  Vi har altså ikke «sagt opp» noen avtale, men vi har latt være å fornye den. Årsaken til dette var blant annet at NIVAs oppdragsgiver, AF Decom ikke lenger hadde tillit til fiskeren og hadde uttrykt ønske om bytte av underleverandør. Vi etterkom ønsket fordi vi mente at gjensidig tillit mellom partene i overvåkingsprogrammet var viktig og fordi vi vurderte det slik at bytte av prøvetaker i dette tilfellet ikke ville ha betydning for det faglige innholdet i programmet.  Det var imidlertid aldri snakk om noe press overfor NIVA, slik det kan oppfattes fra presseoppslagene.

Bytte av prøvetaker er generelt ikke noen fordel for et overvåkingsprogram slik NIVA tidligere har kommet i skade for å si, og som ble gjengitt i Dagbladet søndag 25. mars. Uttalelsen er ikke representativ for NIVAs generelle holdning og vi beklager at den ikke ble ryddet av vegen under sitatsjekken.

Kontaktperson i NIVA:
Adm. dir. Greta Bentzen, tlf. 911 54 937
Forskningsleder Morten Schaanning, tlf. 992 30 782

Sist oppdatert 30.03.2012