Ny kunnskap om små partikler

- Mitt doktorgradsarbeid har bidratt til økt kunnskap om nanopartiklers skjebne i jord, forteller Claire Coutris, som nylig har disputert ved UMB. Forsker Knut Erik Tollefsen i NIVA har vært medveileder.

Claire Coutris, som i dag er ansatt i NIVA, forteller at hennes avhandling er et

Claire Coutris
Foto: Olivier Coutris

bidrag til en bedre forståelse av effekter av menneskeskapte nanomaterialer i miljøet.

- Det er betydelig behov for mer kunnskap om slike stoffer og deres effekter i miljøet på grunn av deres mange verdifulle egenskaper, understreker hun. Slike materialer har fått bruksområder innen praktisk talt alle teknologiske felt, og finnes i dag blant annet i en rekke husholdningsprodukter. Likevel må nytteverdien av slike produkter vurderes opp mot den eventuelle risiko som bruken av slike materialer kan utgjøre for miljøet og menneskers helse.

Risikovurderinger er basert på kunnskap om eksponering og giftighet av et gitt materiale. Det enorme utvalget av menneskeskapte nanomaterialer og den store variasjonen i deres egenskaper, gjør at det kreves en betydelig mengde data for å kunne gjøre en fullgod risikovurdering.

I doktorgradsarbeidet valgte hun å studere effekter av nanopartikler i jord. Dette er aktuelt fordi jord vil være en viktig mottaker av menneskeskapte nanomaterialer, og et økosystem der vi bare har beskjedne kunnskaper om effekter av disse stoffene.

I avhandlingen benyttet Coutris nanopartikler av sølv og kobolt. Disse nanopartiklene ble merket med radioisotoper, for å kunne identifisere og måle mengden av dem, og hvor stor andel av dem som var tilgjengelig for opptak i organismene.

Hennes eksperimenter viste stor forskjell på opptak av nanopartikler av kobolt og sølv fra jord i meitemark. Mens nanopartikler av sølv var lite biotilgjengelige for meitemark, ble nanopartikler av kobolt lett tatt opp.

Eksponering for nanopartikler av sølv reduserte overlevelse, vekst og reproduksjon av en jordlevende rundorm (Nematode).

Nanopartikler av sølv påvirket også bakterier som blant annet er viktige i renseanlegg for avløpsvann (denitrifiserende bakterier).

 

Avhandlingens fulle tittel er:

Claire Coutris, 2012.  Environmental fate of cobalt and silver engineered nanoparticles in the terrestrial environment - Kobolt- og sølv-nanopartiklers skjebne i terrestrisk miljø. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis. Department of Plant and Environmental Sciences, Norwegian University of Life Sciences. Thesis number 2012: 23, ISSN 1503-1667.

Sist oppdatert 06.09.2012