Svartlistet høyrisikoart påvist i norsk natur av NIVA-forsker

I forbindelse med kartlegging av tapt areal for sjøørret i Sør-Trøndelag, ble det i forrige uke oppdaget store forekomster av regnbueørret i et vassdrag på Hitra. NIVA-forsker Morten Andre Bergan var ute i felt på oppdrag for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag da han oppdaget regnbueørreten.

Regnbueørret, ungfisk og yngel, Hitra, Sør-TrøndelagDette er en fisk som opprinnelig hører hjemme i Nord-Amerika og deler av Russland. I norsk natur er den en fremmed og uønsket art.

Bergan har gjort undersøkelser av yngel-/ungfisk i innløpsbekken til et vann der det i dag drives settefiskoppdrett av regnbueørret. Det ble avdekket høye tettheter av regnbueørretunger. Han registrerte også større regnbueørret.

Det er sannsynlig at fisken er kommet ut i vassdraget etter å ha rømt fra oppdrettsanlegg. Det er ikke brakt på det rene om det dreier seg om en enkelt rømming, flere rømminger over tid eller om det foregår reproduksjon i vassdraget. De minste regnbueørretene var under 80 mm, og det ble dokumentert minst 3 lengdegrupper yngel/ungfisk.

Det ble også avdekket at fisken i vannet har fri vandringsvei til havet. Dette muliggjør spredning til andre vassdrag.

Samtidig er det gjort funn av svært atypisk årsyngel i et annet vassdrag på Hitra. Det kan dreie seg om årsyngel av regnbueørret som er produsert naturlig i dette vassdraget, men det kan ikke fastslås med 100 % sikkerhet.

Stedegen ørret (øverst) og regnbueørret (nederst), Hitra, Sør-TrøndelagVitenskapelig råd for lakseforvaltning omtaler regnbueørret i sin siste fagrapport. Regnbueørret er klassifisert som høyrisikoart i Svartelista, og det advares sterkt mot en potensiell etablering norsk natur.

NRK melder at Fiskeridirektoratet var på tilsyn onsdag 2.11 og avventer resultatet av undersøkelsene før de gjør mer med saken.

Kontakt: Morten Andre Bergan

Se intervju med Bergan og les saken på NRK Midtnytt (03.11.2011)

Sist oppdatert 04.11.2011