Nytt innovasjonsprosjekt: Produksjon av stor laksesmolt i landbaserte anlegg

Oppdrettere og forskere skal i samarbeid utvikle ny teknologi for landbasert produksjon av stor laksesmolt og stamfisk. Hensikten er å redusere svinn, sykdom, dødelighet og produksjonstiden i sjøen.

- Når en større del av oppdrettsproduksjonen skjer i et lukket system med økt kontroll, vil det minimalisere miljøbelastningen, sier faglig prosjektleder Åse Åtland i NIVA.

Mer robust smolt
Vanligvis blir laksesmolten satt ut i sjøen når den er maksimalt 250 gram. Ved å forlenge produksjonstiden på land til smolten er opptil 1 kg, kan oppdretterne produsere en mer robust smolt og korte ned produksjonstiden i sjø.

Kortere tid i sjøen betyr at negativ påvirkning på miljøet i form av lakselus, utslipp og risiko for rømming kan reduseres.

kveiteoppdrett-2.jpg
Jan Arne Brekke i Sogn Aqua med en ung kveite. Nyutviklet teknologi for vannbehandling ved produksjon av
kveite skal overføres til laks.
Foto: Arve Ullebø

Energiøkonomisk vannrensing
Prosjektet er basert på ny teknologi som er utviklet av Sogn Aqua for landbasert produksjon av kveite. Ved kveiteanlegget i Slantevika i Høyanger kommune har gründerne fra Sogn Aqua, med Jan Arne Brekke i spissen, utviklet en spesiell metode for vannbehandling som er svært energiøkonomisk.

- I prosjektet vil vi undersøke mulighetene for nyvinninger som gjør det både miljømessig, biologisk og økonomisk fordelaktig å flytte deler av lakse- og ørretproduksjonen på land, sier prosjekteier Jan Arne Brekke i Sogn Aqua.

Samarbeid mellom næring og forskning
Prosjektet «Landbasert smolt- og stamfiskproduksjon av laks og ørret» går over 2 år, og er en ny innovasjonssatsing i Sogn og Fjordane.

Prosjektet er et samarbeid mellom flere nærings-, forsknings- og utredningsaktører. Av næringsaktørene er Sogn Aqua AS prosjekteier, med sin nyutviklede landbaserte teknologi. I tillegg er lakseprodusentene Osland Havbruk AS og Lingalaks AS deltakere. Flatsetsund Engineering AS er også med som næringspartner og leverer lufteutstyr.

FoU-partnerne er Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og SINTEF Materialer og kjemi, med NIVA som faglig prosjektleder. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane.


For mer informasjon, kontakt:

  • Jan Arne Brekke, Sogn Aqua: jan@sognaqua.no, 901 04 802
  • Åse Åtland, NIVA: aase.aatland@niva.no, 901 47 510

 

Sist oppdatert 17.09.2015