Overvåkingsdagen 2011, Oslo 20.09

Hvordan ser kysten, havet og våre vassdrag ut om 100 år? Dette er tema for Overvåkingsdagen 2011 som finner sted i Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) den 20. september.

  • Vinterfeltarbeid FramvarenDato: tirsdag 20. september
  • Sted: CIENS Forum, Gaustadalléen 21, Oslo

OBS! Påmeldingsfristen er endret til 14. september.

Gjennom overvåking av våre naturressurser har forskere og forvaltning fulgt utviklingen over mange år. Små kunnskapsbrokker settes sammen til en helhet som viser hvordan vannressurser, biologisk mangfold og økosystemer endrer seg over tid i tråd med naturlige svingninger, klimaendringer og annen påvirkning av menneskelig aktivitet.

Denne kunnskapen gjør oss i stand til bedre å forutse hva som kan komme til å skje, slik at vi kan være føre var. Kunnskap gjør det mulig å utvikle og iverksette både bøtende og forebyggende tiltak.

Seminaret har tre hovedtemaer:

Vanndirektivet er det viktigste rammeverket for forvaltning av vannressurser i Europa og i Norge. I seminaret presenteres status for innføringen av direktivet i Norge, og hvilke utfordringer vi står overfor. Vi viser eksempler på hvordan vi har utviklet verktøy for å operasjonalisere direktivet.

Klima er en viktig påvirkningsfaktor for endringer i økosystemer. Hvordan kan vi skille effektene av endringer i økosystemene som er følge av langsiktige klimaendringer og effektene av naturlige variasjoner i været? Vi gir eksempler på hvordan overvåking og modeller kan brukes i dette arbeidet.

Naturindeks er forvaltningens verktøy for å måle tilstand og utvikling for biologisk mangfold i store økosystemer ved hjelp av naturlig forekommende indikatorer. Vi vil vise konkrete eksempler på hvordan indeksene utvikles for ferskvann og marine økosystemer.

Mer om seminaret og program

Meld deg på Overvåkingsdagen 2011

Sist oppdatert 22.08.2011