Overvåking av Vassdrag for Ringsaker kommune

//NB: All tekst er fiktiv, og en test.

test1.jpg
NIVAs forsker Kari Nordmann tar jordprøver nær en bekk, for å undersøke hvilke stoffer sont finnes der.
Laboratorieundersøkelser viste meget høye konsentrasjoner av tarmbakterier. Foto: Ola Nordmann.


I 1997 tok Ringsaker Kommune kontakt med NIVA for å undersøke miljøtilstanden i kommunens bekker og elver. Siden da har NIVA overvåket miljøet kontinuerlig, og levert årlige rapporter til kommunen.

Ny kunnskap
Overvåkingsoppdraget har utviklet seg i takt med endringer i miljøtilstanden i bekkene og elvene. I 2011 fant NIVA blant annet ut at:

  • Tettheten av tarmbakterier var svært høy i noen elver og bekker. Det medfører meget dårlig vannkvalitet i blant annet Tokstadbekken, mens andre bekker er mindre hardt rammet
  • Avrenning fra dyrket mark var en mulig årsak til for høye konsentrasjoner av næringsstoffer
  • Det ikke var vesentlig utlekking av metaller fra en nedlagt søppelfylling

>> Interessert i denne typen prosjekter? Ta kontakt med forskningsleder Kari Nordmann.

Skal knekke tarmbakteriene
Gjennom 15 år har et godt samarbeid utviklet seg mellom kommunen og NIVA. Ole Nordmann, vannsjef i Ringsaker kommune, sier at overvåkingsprogrammet skal fortsette.

- NIVA leverer profesjonelle rapporter år etter år, som vi bruker aktivt i forvaltningen av kommunens vannressurser. Som en oppfølging av de siste resultatene skal vi blant annet utføre rensing i bekker og elver med for mye tarmbakterier, sier han.

Spesialister på overvåking
For å løse denne typen overvåkingsoppdrag har NIVA tilgang på ledende forskere og et unikt erfaringsgrunnlag. Vi jobber tverrfaglig for å sikre grundige svar på oppdragsgivernes spørsmål, og kan foreslå løsninger på utfordringer vi eventuelt oppdager.

NIVA har som mål å skape verdier for samfunnet og øke samfunnets kunnskap om viktige miljøutfordringer. Miljøovervåking er sentralt i denne sammenhengen.


 

Sist oppdatert 17.09.2015