Rekordvarm Mjøsa i 2014

Årets feltsesong i forbindelse med overvåkingen av Mjøsa er nettopp avsluttet. Vassdragsforbundet og NIVA gjennomførte siste prøverunde på hovedstasjonen utenfor Skreia den 21. oktober. Temperaturen i vannet var da hele 10,1 °C fra overflaten og ned til 20 meters dyp.

img_7165_mjoesa_v_gillundstranda.jpg
Gillundstranda ved Mjøsa. (Foto: Jarl Eivind Løvik, NIVA)

Middeltemperaturen for algevekstsesongen juni-oktober 2014 for sjiktet 0-10 m er beregnet til 13,8 °C. Dette er den høyeste middeltemperaturen som er registrert siden målingene startet i 1972, og 0,3 °C over forrige rekord fra 2006. Lange perioder med mye fint og varmt vær sist sommer er nok en vesentlig årsak til den høye middeltemperaturen. Den milde høsten har også bidratt til å dempe nedkjølingen.

Langtidsserien fra overvåkingen av Mjøsa, som representerer mer enn 40 år, viser en generelt stigende trend med hensyn til temperaturen i de øvre vannlag. Fra 1970-tallet og fram til årene etter 2010 har middeltemperaturen økt med ca. 1,5 °C. Lignende trender er registrert i mange andre innsjøer, og det er rimelig å anta at dette har sammenheng med utviklingen mot et varmere klima.

Konsentrasjonen av næringsstoffet fosfor har stort sett vært lav i Mjøsa i 2014, bortsett fra enkelte høyere verdier i mai-juni i forbindelse med vårflommen. Feltobservasjoner og foreløpige verdier for klorofyll-a tyder på at algemengdene også har vært lave, med unntak av en kiselalgetopp i august-september. Analysene av algemengder og algesammensetning vil foreligge i løpet av høsten og vinteren.

Den markante bedringen i Mjøsas vannkvalitet fra 1970- og 1980-tallet og fram til i dag er et resultat av de omfattende tiltakene som har blitt gjennomført for å redusere tilførslene av bl.a. næringsstoffer (primært fosfor) til innsjøen (Mjøsaksjonen osv.). Økt vanntemperatur eller andre klimarelaterte faktorer har imidlertid sannsynligvis også påvirket både algemengden og algesammensetningen. Mjøsa er et komplekst økosystem, og det er mange forhold som kan influere på vekst og sesongutvikling til f.eks. planteplankton, dyreplankton og de ulike fiskeartene i innsjøen.

 

Sist oppdatert 17.09.2015