Sjøørret en utdøende ressurs i Trondheimsfjorden

Den er så godt som borte fra både de indre og ytre delene av fjorden. Det er på tide å danne seg et bilde av hvilke faktorer i ferskvann som hindrer fisken i å overleve, og ikke kun se på saltvann, skriver NIVAs forsker Morten Andre Bergan i en ny artikkel.

Morten Andre Bergan har skrevet artikkelen "Sjøørret i Trondheimsfjorden; en utdøende ressurs. Hva betyr bekker for sjøørreten?", som er publisert i tidsskriftet Vann (nummer 2, 2013). Bergan er ansatt som forsker i NIVA og har i løpet av de siste ti årene jobbet mye med menneskelige påvirkninger i sjøørretvassdrag i hele Norge.

Sammendrag
Sjøørretbestanden i Trondheimsfjorden har trolig aldri vært lavere, og årsaken knyttes først og fremst opp mot faktorer i saltvann. Samtidig synliggjøres betydelige tap av areal, arealkvalitet og vannkvalitet i sjøørretbekkene sammenlignet med tidligere. Videre ser en at den samme problematikken også er gjeldende for mange andre regioner i Norge. Faktorer i ferskvannsfasen bør inkluderes ved forvaltning av sjøørretbestandene, der ensidig fokus rettet kun mot faktorer i sjøfasen ikke er tilstrekkelig for å ivareta bærekraftige og høstbare bestander. Samtidig må en unngå å sette sjø- og ferskvannsfaktorene opp mot hverandre. Fokus må nå rettes på å sammenstille data og kunnskap om vassdragene, for å danne seg ett helhetlig bilde over situasjonen i de mange mindre vassdragene. Implementeringen av vanndirektivet i norsk vannforvaltningen betyr at alle påvirkningsfaktorer for kvalitetselementet fisk skal inkluderes, også hydromorfologiske faktorer. Det videre arbeidet med direktivet i Norge bør evne å hente inn denne informasjonen for norske sjøørretbekker.

 

Sist oppdatert 17.09.2015