Snart tretti år med miljøgiftovervåking

Det har blitt mindre miljøgifter i fisk og blåskjell langs norskekysten i de siste tretti årene. NIVA har fulgt utviklingen tett siden begynnelsen av åtti-tallet.

NIVA har gjort årlige målinger av miljøgiftnivåene i blåskjell, snegl, torsk og flatfisk landet rundt, og på noen steder i over tretti år. Denne overvåkingen utføres på vegne av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), og resultatene brukes i arbeidet med å regulere miljøgift-verstingene, både nasjonalt og internasjonalt.

NIVAs forsker Norman Green har vært med overvåkingsprogrammet siden begynnelsen av åtti-årene.

- Vi ser at nivåene av miljøgifter generelt går nedover, men det er viktig at vi fortsetter å overvåke. Bare slik kan vi se om den positive trenden fortsetter, og om tiltak mot miljøgifter har effekt, sier Green.

Data fra overvåkingsprogrammet har blant annet vært viktig forbundet med måling av tiltak mot miljøgiften TBT, som fantes i bunnstoff for båter. Denne giften var det svært høye konsentrasjoner av i blåskjell rundt årtusenskiftet. Når stoffet ble forbudt viste NIVAs målinger at forbudet hadde effekt, og det er svært små konsentrasjoner av TBT i blåskjell i dag.

- Reduksjonen av miljøgifter viser at Klif har tatt overvåkingsresultatene på alvor, og gjennomført reguleringer rundt utslipp av giftene, fastslår NIVA-forsker Green.

På tross av positive trender viser overvåkingsprogrammet at kampen mot miljøgifter på langt nær er over. I Indre Oslofjord øker for eksempel konsentrasjonen av kvikksølv. I urbane områder og fjorder der man kan ha en kontinuerlig tilførsel av miljøgifter, er kadmium, kvikksølv, DDT, PCB, PAH og dioksiner fremdeles et problem.
 

Kartet viser de nåværende prøvetakingsstasjonene for blåskjell.
proever_2012me_lowres.jpg
 


 

 

Sist oppdatert 17.09.2015