Tiltaksrettet miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats i 2015

Norsk institutt for vannforskning har i 2015 utført tiltaksrettet miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune i Rogaland på oppdrag fra bedriften.

Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) og er godkjent av Miljødirektoratet. AF Offshore Decoms virksomhet er fra 2015 underlagt nye miljøkvalitetsstandarder og klassegrenser for en rekke miljøgifter i vann, sediment og organismer da grenseverdiene for miljøgifter i vannforekomster (Vannforskriftens Vedlegg VIII) er revidert i forskrift 27. mars 2012 nr. 321 og 25. juni 2015 nr. 805. De endrede grenseverdiene kommer til uttrykk i årets tiltaksrettede miljøovervåking i Vatsfjorden og Yrkjefjorden.

>> Les mer om de endrede grenseverdiene her

I tillegg til prøver av utslippsvann fra renseanlegget for overvann har overvåkingen i 2015 bestått av kjemisk overvåking av sedimenter og marin biota fra vannforekomstene Vatsfjorden og Yrkjefjorden. Prøvene av utslippsvann viser at bedriften holder seg innenfor tillatelsen for utslipp til vann - og overvåkningen av vannforekomstene har ikke vist noen forverring av miljøtilstanden i Vats sammenlignet med tidligere overvåkningsdata fra 2009-2014. Nivået av kvikksølv i blåskjell ser ut til å flate ut eller gå noe ned i 2015 etter noen år med økende tendens. Flere referansestasjoner oppfyller imidlertid ikke miljømålet for «god» miljøtilstand etter Vannforskriftens nye standard. Nedgraderingen av miljøtilstand for biotastasjonene i denne undersøkelsen skyldes endret klassifiseringssystem snarere enn en forverret miljøtilstand i de to aktuelle vannforekomstene.

>> Les rapporten: Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015. NIVA-rapport 7000-2016.

Sist oppdatert 02.04.2016