Trådalger overgror sukkertaren i Rogaland

-I indre kystområder i Rogaland ser vi at sukkertaren er overvokst av trådformede alger. Påvekst av alger og dyr på sukkertaren kveler fotosyntesen, og gjør at sukkertaren blir sprø og lettere brekker i stykker, forteller forsker Eli Rinde i NIVA.

Et rikt biologisk mangfold langs kysten forutsetter friske og produktive kystområder. Tareskog og ålegrasenger er svært artsrike og produktive naturtyper, og er viktige ynglekammer for fisk og smådyr. Det får store konsekvenser for det biologiske mangfoldet dersom disse forsvinner eller deres økologiske tilstand reduseres.

-For å ta vare på det biologiske mangfoldet i sjøen må vi vite hvilke marinbiologiske verdier vi har, hvor de er og hva som er truslene mot disse verdiene, sier prosjektleder for Naturtypekartleggingsprogrammet i Rogaland, Eli Rinde.

Kunnskap gir bedre forvaltning
Kartleggingen i Rogaland startet for fullt i 2012. Det forskerne finner ut om tareskog, ålegras, kamskjell, bløtbunnsområder i strandsonen, skjellsand og gyteområder for fisk er viktig kunnskap som kommunene og natur-og fiskeriforvaltningen kan bruke i sin planlegging og forvaltning av kystområdene.

God tilstand i ytre områder
- Ålegrasengene i de ytre områdene i Rogaland går helt ned til 12 meters dyp, og indikerer god økologisk tilstand. Også tareskogene i de ytre områdene ser friske og fine ut. Fra 2013 vil informasjonen om viktige ålegrasenger være tilgjengelig på kart, forteller Eli Rinde.

Forskerne fant redusert tilstand på områder som er beskyttet mot bølger, med mye overgroing av trådformede alger på ålegras og sukkertare. De så også tette forekomster av grønnalgen pollpryd, som er en introdusert art, på områder der de forventet å finne sukkertare.

Mer kunnskap nødvendig
 - Vi har generelt lite kunnskap om sesongvariasjoner i grad av påvekstalger på ålegras og sukkertare, og bør undersøke nærmere hvordan dette påvirkes av faktorer som bølgepåvirkning, næringstilgang og temperatur. Det bør også undersøkes i hvilken grad pollpryd kan være i stand til å konkurrere om plass med sukkertare, og hvilke økologiske funksjoner som da eventuelt vil endres, sier Eli Rinde.

Videoen under viser tilstanden på sjøbunnen ved Rossholmen i Rogaland.
 

Sist oppdatert 04.11.2012