Kontakt

Heleen de Wit

Fakta

Sur nedbør er en konsekvens av forurensning i lufta, som kommer ned på jorda sammen med nedbøren. Vi snakker hovedsakelig om tilførsel av to stoffer, svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx), som er først og fremst et resultat av forbrenning av kull og olje. Oksidene reagerer med vanndamp i atmosfæren, og danner svovelsyre (H2SO4) og salpetersyre (HNO3), som - som navnet antyder - gjør vannet surt. Sur nedbør fører til forringelse av økosystemer i jord, vann og skog og kan videre bidra til at vannkvaliteten blir så dårlig at fisken ikke kan leve der lenger. I Sør-Norge har 8 200 ørretbestander gått tapt som følge av forsuring. Agderfylkene har hatt de største bestandstapene, også Telemark og Rogaland hadde omfattende skader. Kilde: wikipedia.no

Sist oppdatert 28.11.2016