Workshop om sukkertare

NIVA inviterer til en workshop om sukkertare, som er en av våre viktigste naturtyper. Temaet blir belyst med kortfattede presentasjoner, og det blir avsatt tid til dialog mellom forskning, forvaltning og andre aktører.

Sted: Forskningsparken, møterom VIA
Når: 19.03.2013 ,10:00 - 16:00


NIVA har i over ti år hatt prosjekter på sukkertare, flere av dem i samarbeid med Havforskningsinstituttet og universitetene i Oslo, Bergen og Roskilde. Prosjektene har i stor grad vært finansiert fra programmet HAVKYST i Forskningsrådet og fra KLIF, men også Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har finansiert forskning på den viktige arten.

Målet med denne workshopen er å formidle våre siste resultater til dem som har finansiert undersøkelsene, samtidig som sentrale aktører fra forvaltning og forskning kan komme sammen og føre dialog om aktuelle resultater og problemstillinger.

Kunnskaper om sukkertare og dens plass i økosystemet har nå ytterligere aktualitet i og med interessen for dyrking og kultivering av denne.

Foreløpig agenda:
1. Velkommen, introduksjon.
2. Bakgrunn og NIVAs sukkertare-relaterte prosjekter langs hele Norskekysten de siste 10 år. Hartvig Christie, NIVA
3. Forvaltning relatert til sukkertare og kunnskapsbehov. Pål Inge Hals, Klif
4. Sukkertarens økologi, vekst dødelighet, sesongvariasjoner, med vekt på responser på temperatur, lys og epifytter hos sukkertare fra Sørlandet og Vestlandet. Guri Sogn Andersen, stipendiat UiO.
5. Diskusjon
6. Sukkertareovervåkingen. Kjell Magnus Norderhaug, NIVA
7. Sukkertareundersøkelser i Hardanger. Havforskningsinstituttet (ikke endelig avklart).
8. Indikator for sukkertare i Norsk naturindeks. Hege Gundersen, NIVA
9. Diskusjon.

Det settes ikke fastere agenda, da det vil være åpent for diskusjon og spørsmål til foredragene. Det vil bli avsatt tid til pauser og servering av kaffe, frukt og lunsj.

Vi håper på et godt møte med interessante og oppklarende presentasjoner, samt god kunnskapsutveksling.

Vi har plassbegrensning, interesserte bes melde fra snarest per e-post til Hartvig Christie.
Sist oppdatert 17.09.2015