Fagseminar om eutrofiering og innsjørestaurering

Vi inviterer til fagseminar om eutrofiering og innsjørestaurering sammen med Phoslock Environmental Technologies, professor Miquel Lurling (Universitetet i Waegningen, Nederland), professor Kasper Reitzel (Syddanske Universitetet, Danmark) og Dr. Said Yasseri (Limnological Solutions International, Tyskland).

Sted: Hagen 3, Forskningsparken Oslo
Når: 30.10.2019 - 30.10.2019, 13.00-15.30

Forskerne fra Nederland, Danmark og Tyskland har omfattende erfaring fra anvendt forskning innen akvatisk økologi og innsjørestaurering og vil fortelle om praktiske erfaringer fra en rekke prosjekter med der ulike metoder for innsjørestaurering er utprøvd. Seminaret holdes på engelsk.

Program

Welcome, by Research manager Therese Fosholt Moe, NIVA

The cyanobacterial problems in the Netherlands and the measures that are being proposed to tackle it (what works and what doesn’t), by Professor Miguel Lurling, Waegningen University and Research, The Netherlands

Chemical measures to reduce internal P loading in eutrophic lakes (comparisons, results from lab and field data). by Professor Kasper Reitzel, University of Southern Denmark

Long-term case studies of Phoslock use in Northern German lakes, by Dr. Said Yasseri, Limnological Solutions International (LSI), Germany

Eutrophication and lake restoration in Norway, by Research scientist Sigrid Haande, NIVA

Nigell Trail fra Phoslock Environmental Technologies vil være tilstede under fagseminaret.

IMG_3650_Edit

Bakgrunn for seminaret

En av NIVAs strategiske instituttsatsninger (SIS) omhandler «Restaurering av akvatiske økosystemer». Restaurering av ødelagte økosystemer er en målsetting for å stoppe tilbakegangen i biodiversitet både i Europa og på verdensbasis. Også i Norge har vannmiljøet en lang historie om å bli utsatt for menneskelig påvirkning, og behovet for kunnskap om hvordan det kan forbedres gjennom restaurering er helt vesentlig. SIS-en dekker et bredt spekter av problemstillinger innenfor akvatisk restaurering i både det marine miljøet og i ferskvann. Prosjektene tar for seg restaurering i urbane områder, vurdering av effektene av ulike restaureringstiltak, metoder for vurdering av hydromorfologi i elver og effektene av sperringer i elver for biologisk tilstand.

Det er mange faktorer som kan påvirke miljøtilstanden i vann og eutrofiering er en slik påvirkning som gir negative konsekvenser for vannmiljøet. Eutrofiering er økt planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringsstoffer, i hovedsak fosfor og nitrogen. I de fleste tilfeller skyldes eutrofiering menneskelig aktivitet som gir økt avrenning av næringsstoffer til vannmiljøet. I ferskvann vil økt næringstilførsel gi en endring i artssammensetningen og biomasse av planktonalger og det vil kunne utvikle seg oppblomstring av giftige cyanobakterier.

I løpet av de siste tiårene har det blitt utviklet og utprøvd en lang rekke fysiske-, kjemiske og biologiske metoder for å restaurere eutrofierte innsjøer. Noen metoder har enten gitt dårlig måloppnåelse eller har til og med hatt negative effekter på økosystemet. Andre metoder har gitt god måloppnåelse, og erfaringer fra studier og praktisk gjennomføring har gitt ny kunnskap om hvilke metoder som passer i hvilke systemer. NIVA har i flere av våre prosjekter vært i kontakt med firmaet Phoslock Environmental Technologies som leverer produktet Phoslock til kjemisk binding av fosfor i innsjøer. Phoslock Environmental Technologies deltar på dette seminaret.

IMG_3549

Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmeldingsfrist er satt til 23. oktober; meld deg på med en epost til Liv Lang-Ree.

Sist oppdatert 02.10.2019