Kan FNs nye system for naturregnskap hjelpe Oslofjorden på rett kjøl?

Sted: Microsoft Teams
Når: 01.12.2022 - 01.12.2022, 12:00-15:00

Påmelding

Oslofjorden sliter. Regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden og det nylig etablerte Oslofjordrådet har lagt et kraftig trykk på tiltaksarbeidet for å forbedre miljøtilstanden i fjorden og dens økosystemtjenester. Samtidig er det viktig å øke tilgjengeligheten for allmenheten. Mye kommunalt fokus er nå rettet mot kostbare tiltak ved renseanlegg for forbedret nitrogenrensing og tiltak i landbruket. Med store kostnader involvert er det viktig å kunne tallfeste økosystemenes verdier, fra kommunalt til nasjonalt nivå. 


FNs statistiske kommisjon vedtok i 2021 et nytt system for naturregnskap. Det er et omfattende rammeverk for å knytte stedfestet statistikk over habitater og landskapsendringer med endring i økosystemtjenester og deres samfunnsmessige verdi. Samarbeidsprosjektet MAREA, finansiert av Norges Forskningsråd, skal teste ut hvordan FN-systemet for naturregnskap kan gi beslutningsstøtte til ulike planleggingsnivåer i Oslofjordregionen. Gjennom samarbeid med blant annet planleggere på kommune-, vannregion-, og fylkesnivå samt nasjonalt myndighetsnivå, og med Oslofjordens Friluftsråd, håper MAREA å kunne støtte gjennomføringen av Oslofjordplanen.

Program

Del 1
Tiltaksplanen for Oslofjorden og verdsetting av Oslofjordens økosystemer

Moderator: Mari Susanne Solerød (NIVA)

12:00-12:10 Velkommen fra arrangørene

 • Wenting Chen, NIVA
 • Eva Næss Karlsen, Osloregionen

12:10 -12:25 Tiltaksplan for Oslofjorden - de nyeste oppdateringene og hvorfor verdisetting er viktig

 • Eyvor Kristin Aas, Miljødirektoratet

12:25-12:45 Om MAREA-prosjektet og dets foreløpige resultater

 • Wenting Chen, NIVA
 • Philip Wallhead, NIVA

12:45-13:00 Naturregnskap og kystforvaltning i Finland

 • Markku Viitasalo, Finnish Environment Institute

13:00-13:30 Diskusjon: MAREA-nytt, nyttig og nyttiggjort?

 1. Kan verdisetting av økosystemtjenester gi nyttig kunnskap i regional og kommunal planlegging i kystsonen? På hvilken måte?
 2. Kan MAREA prosjektet gi bedret grunnlag for utforming av politikk langs Oslofjorden? På hvilken måte? Dersom du skulle velge ut ett tema, hva er da det viktigste?
 • Linda Lomeland, Vestfold & Telemark Fylkeskommune

13:30-13:45 Pause

Del 2 
Hvordan får vi bedre oversikt over økosystemene og deres tjenester? Dypdykk i metoder for kartlegging og verdisetting av friluftsliv
Moderator: David Barton (NINA)

13:45-13:50 Innledning til sesjonen

 • David Barton, NINA

13:50-14:05 Kartlegging og verdsetting av regionale friluftsområder og turruter i Viken

 • Per Kristen Gisleberg, Viken fylkeskommune

14:05-14:20 Friluftslivsregnskap for kystsonen ved bruk av stordata

 • David Barton, NINA

14:20-14:35 Kartlegging av fritidsfiske og fuglekikking

 • Hilde Nikoline Hambro Dybsand, NMBU

14:35-14:50 Innovative metoder: Kartlegging av friluftsliv med deltagende GIS

 • Berit C. Kaae og Anton S. Olafsson, Københavns Universitet

14:50-15:00 Spørsmål til innledere og diskusjon

 • David Barton, NIN
Sist oppdatert 07.11.2022