Tidligere arrangementer

Vi deler opptak og presentasjoner fra webinarene som har vært arrangert på denne siden.

Webinar 9: "Naturbaserte løsninger i et kaldt klima" (26. januar 2023)

Hvordan fungerer løsninger for overvann når det er kaldt og er det andre viktige ting å tenke på når vi jobber med naturbaserte løsninger om vinteren? I dette webinaret forteller Kim Paus (NMBU) om sine erfaringer og forskning på Naturbaserte løsninger i områder med et kaldt klima. 

Webinar 8: "Overvannshåndtering og blågrønne løsninger i kommuner" (8. desember 2022) 

Hvordan jobbes det med blågrønne løsninger i kommunene? I dette webinaret får vi høre mer om erfaringene med dette fra tre norske kommuner: Stavanger, Lørenskog og Drammen. Presentasjoner ved Ingerid Pegg (Stavanger kommune), Lone Skjønhaug (Lørenskog kommune), Johanne Stake (Drammen kommune). 

I forbindelse med arrangementet informerte SPARE-prosjektet om sine planer for å etablerte et tverrfaglig forum/nettverk for blågrønn infrastruktur. Mer informasjon om det finnes her

Webinar 7: "Norden og naturbaserte løsninger - hvor står vi nå?" (24. november 2022)

Hva kan vi i de nordiske landene lære av hverandre om naturbaserte løsninger? I dette webinaret får vi vite mer om resultatene i S-ITUATION-prosjektet som er en del av Nordisk ministerråds program for naturbaserte løsninger. Presentasjoner ved Ingvild Skumlien Furuseth (NIVA) og Leonard Sandin (NINA). 

Webinar 6: "Litt på kanten og helt på jordet: Effekt av buffersoner i jordbruksvassdrag" (27. oktober 2022)

Buffersoner langs jordbruksvassdrag kommer i mange ulike former og er viktige for naturmangfold og vannmiljø. Presentasjon ved Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik (NIBIO).

Webinar 5: "Oslofjordens blå skoger – folkeforskning og restaurering for å ta vare på fjorden vår" (29. september 2022)

Artene i Oslofjorden trenger mer plass, trygghet og en friskere fjord. Men hvordan får vi dette til? NIVA-forsker Kristina Øie Kvile forteller om hvordan forskerne jobber for å restaurere ålegrasenger i Oslofjorden - en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima, Norith Eckbo, forteller om hvordan forskning og formidling kan bidra til håp og en bedre framtid for alle artene som bor i, ved og på fjorden. Dette var et frokostmøte på Oslofjordmuseet som en del av Forskningdagene (men ble også strømmet online).

Webinar 4: "Naturbasert klimatilpasning – hvordan rigge oss for fremtidens flommer" (25. august 2022)

Ulrich Pulg (NORCE) jobber med naturbaserte løsninger for klimatilpasning og forklarer hvordan vi kan forberede oss på flommene som kommer med et varmere og våtere vær samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet.

Webinar 3: "Organisering av elverestaurering - forslag for Alnaelva i Oslo" (2. juni 2022)

Elverestaurering er en naturbasert løsning som berører en rekke kommunale, statlige, private og frivillige aktører. Det vil derfor kreve tilrettelegging for tverrsektorielt samarbeid.

I dette webinaret presenterer Ingrid Nesheim (NIVA) et forslag til en modell for samordnet, kunnskapsbasert, effektiv og langsiktig organisering av et slikt samarbeid med utgangspunkt i Alnaelva.

Webinar 2: "Lokale overvannstiltak som virker, virker av og til, og ikke i det hele tatt - råd for å lykkes" (21. april 2022)

Bent Christen Braskerud (Oslo kommune, vann- og avløpsetaten) har lang erfaring med blågrønne løsninger for lokal overvannsdisponering (LOD). I dette webinaret vil han dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan lære av hverandre. 

Webinar 1: "Hvorfor naturbaserte løsninger?" (24. mars 2022)

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes», ifølge statlige planretningslinjer. Men hvorfor bør man velge naturbaserte løsninger, hvordan og hva er fordelene? I webinaret «Hvorfor naturbaserte løsninger?» ser vi nærmere på hvordan naturbaserte løsninger kan skape verdi for natur og mennesker.

Presentasjoner ved NIVA-forskerne Isabel Seifert-Dähnn, Leonard Sandin og Nikolai Friberg.

Sist oppdatert 26.01.2023