Alnaelvaprosjektet: en kunnskapssyntese og mulighetsstudie

Med Alnaelvaprosjektet er målet å sammenstille en kunnskapssyntese om tilstand og påvirkninger, gjennomførte tiltak og mulige løsninger for gjenåpning av Alnaelva med sidebekker. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått oppdraget av Miljødirektoratet med å sammenstille kunnskapen i nært samarbeid med sentrale kommunale etater. Rapporten vil publiseres høsten 2020.

alnaelva2 sla

Prosjektet vil levere en synteserapport om miljøtilstanden i Alnaelva og påvirkningsfaktorer. Rapporten vil dessuten se på muligheter for tiltak i sammenheng med relevante planer og strategier for et blågrønt belte langs Alna, eventuelt i sammenheng med kunnskap om kulturhistoriske verdier.

Særlig mulighetsdelen av rapporten utarbeides i tett samarbeid med følgende kommunale etater: Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Dessuten bidrar en referansegruppe med innspill. Gruppa inkluderer representanter fra statlige aktører og kommunale bydeler, samt store grunneiere/næringsliv og frivillige organisasjoner. Rapporten vil være nyttig for vannforskriftarbeidet, for Groruddalssatsningen II, for Helhetlig plan for Oslofjorden og den planlagte handlingsplan for Alnaelva i Oslo kommunes Byrådsplattform.  

Hovedkomponenter i kunnskapssammenstillingen som skal leveres:

  • Oppsummering av relevante planer og strategier for å oppnå god vannmiljøkvalitet i Alnaelva og å videreutvikle det blågrønne beltet langs Alna.
  • Eksisterende kunnskap om kilder til påvirkning av vannforekomster/segmenter langs Alnaelva. 
  • Eksisterende kunnskap om kjemisk og økologisk tilstand i Alnaelva.
  • Kort om landskap og kulturmiljøer, inkl. rekreasjon og kulturhistoriske verdier i tilknytning til Alnaelva.
  • Mulighetsanalyse: Hva kan gjøres på kort sikt og på lang sikt i forhold til det overordnede målet om gjenåpning og miljøoppgradering av Alnavassdraget fra marka til fjorden?
Montasje på fire bilder fra Alnaelva: bro, gangvei langs elv, foss, og elv i natur.
Omtrent 200 000 Osloboere har Alnaelva som sin nærmeste nabo. Klima- og miljødepartementet og Oslo kommune ønsker å finne ut hvilke nye miljøtiltak som kan forbedre miljøet og gjøre Alnaelva til et mer attraktivt rekreasjonsområde. (Foto: Sindre Langaas/NIVA)

 

Last updated 26.03.2020