Alnaelv-prosjekt 3: Evaluering av bekkeåpningsprosjekt som inkluderer naturbaserte løsninger i Alnas nedbørsfelt

Prosjektet søker å evaluere et bekkeåpningsprosjekt i Alnavassdraget der naturbaserte løsninger er inkludert som en del av gjenåpningen. Evalueringen vil vurdere, i hvilken grad planleggingsprosessen tok i betraktning FNs bærekraftsmål 6 og 15, Aichi‐mål 15 og forpliktelser etter EUs vanndirektiv o.l.), og den vil vurdere involvering av lokalbefolkning, private og frivillige aktører.

Prosjektet, som bygger på de to foregående Alnaelv-prosjektene, innebærer å velge et gjennomført bekkeåpningsprosjekt i Alnavassdraget for nærmere evaluering. Prosjektet vil i løpet av første kvartal 20232022 levere en rapport som drøfter valg av prosess, medvirkning, og målprioriteringer i et gjennomført bekkeåpningsprosjekt i vassdraget og se dette i sammenheng med andre relevante bekkeåpningsprosjekter.

Tilnærming til prosjektarbeidet:

 • Prosjektteamet vil diskutere valg av bekkeåpningsprosjekt å evaulere med etater og bydeler i Oslo kommune. Et relevant kriterium for valg av bekkeåpningsprosjekt er at naturbaserte løsninger er inkludert som en del av gjenåpningen.
 • Datainnhenting vil gjøres via intervjuer med ulike myndigheter på kommunalt og nasjonalt nivå, samt velforeninger, nabolagsorganisasjoner, byggherrer med flere.
 • Evalueringen vil vurdere, i hvilken grad planleggingsprosessen tok i betraktning FNs bærekraftsmål 6 – Rent vann og gode sanitærforhold og 15 – livet på land, Aichi‐mål 15 for biologisk mangfold og forpliktelser etter EUs vanndirektiv o.l. og og hva etater i Oslo kommune mener restaureringen har bidratt til når det gjelder vannkvalitet, biologisk mangfold, rekreasjon og friluftsliv og klima
 • Enkelte andre restaureringsprosjekter vil vurderes for biologisk måloppfyllelse. Prosjektteamet fra NIVA vil søke å få innspill til valg av restaureringsprosjekter å studere fra etater og bydeler i Oslo kommune.
 • En del av analysen vil se på hvordan lokalbefolkning, private og frivillige aktører har blitt involvert og i hvilken grad dette har blitt opplevet som en meningsfull involvering fra ulike aktører i case området.

  Prosjektrapporten vil videre drøfte og bedømme muligheten for å benytte strategier som IUCNs globale standard for naturbaserte løsninger for å vurdere suksess / måloppnåelse av restaureringen.
Ulike bekkeåpninger
Ulike bekkeåpninger, fra venstre Julsrudbekken ved Høybråten og Haugenstua, Leirfossen ved Grorud (Alnavassdraget), og Hovinbekken. (Foto: Ingrid Nesheim/Ingvild Skumlien Furuseth/Line Barkved)


Alnaelvprosjekt 2: Utredning av organisasjonsmodell(er) for samordnet, kunnskapsbasert, effektivt og langsiktig tiltaksarbeid i Alna  (Tidsperiode: 2021)

Prosjektet leverte en rapport der det utredes modeller for samordnet, kunnskapsbasert, effektiv og langsiktig organisering av tiltaksarbeid for perioden 2021-2030 i Alnavassdraget.

alnaelva2 sla


Prosjektteamet vil remobilisere styringsgruppa som etablert under prosjektet Kunnskapssammentstilling og mulighetsstudie for Alna (2019-2020) med KLD, Miljødirektoratet, NVE og Oslo kommune for diskusjon og klargjøring av utredningsprosjektet rammer. 

Utredningsprosjektets premisser og føringer

Forside rapport 2.png
Rapport: Utredning - Organiseringsmodell for Alna
 • En bestilling til kommunale etater (og evt. bydeler) på arbeid rettet mot en Handlingsplan for Alnaelva som i løpet av kort tid vil komme fra Byrådet. 
 • Nasjonal restaureringsstrategi for vassdrag 2021-2030 som er i ferd med å vedtas og der det vil foreslås en modell for tverrsektorielt samarbeid og der det virker som at Alna kan bli et av to foreslåtte case-vassdrag. 
 • Rollen som private grunneiere/utviklere/næringsliv i Groruddalen har i arealbruksendringer og virksomhet gjennom det mulighet til utvikling som kan bidra positivt til restaurering, minsket forurensing og økt naturmangfold.
 • Muligheten og potensialet for proaktivt, frivillig miljøutviklingsarbeid fra private grunneiere/utviklere/næringsliv. 
 • Rollen som statlige virksomheter, særlig innen samferdselssektoren har for å samordne, og muligens forsterke sitt tiltaksarbeid for utvikling av Alna. 
 • Muligheten som ligger i forsterket involvering og samarbeid med frivillige organisasjoner som Alnaelvas venner, Oslo Elveforum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Oslo og Omegn Friuftsråd og andre, hvis potensiale ennå ikke er fullt utnyttet. 
 • Potensialet som ligger i å koble natur & miljø (blågrønninfrastruktur) og sosialt integrasjonsarbeid langs Alna sterkere sammen, særlig rettet mot skoler, barn og ungdom særlig. 

Alnaelvaprosjektet 1: En kunnskapssyntese og mulighetsstudie (Tidsperiode: 2019-2020)

Med Alnaelvaprosjektet er målet å sammenstille en kunnskapssyntese om tilstand og påvirkninger, gjennomførte tiltak og mulige løsninger for gjenåpning av Alnaelva med sidebekker. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått oppdraget av Miljødirektoratet med å sammenstille kunnskapen i nært samarbeid med sentrale kommunale etater. 

alnarapport1.png

Prosjektet leverte høsten 2020 en synteserapport om miljøtilstanden i Alnaelva og påvirkningsfaktorer. Rapporten ser på muligheter for tiltak i sammenheng med relevante planer og strategier for et blågrønt belte langs Alna, eventuelt i sammenheng med kunnskap om kulturhistoriske verdier. 

Rapporten kan lastes ned her (PDF).

Kortversjon av rapporten kan lastes ned her (PDF).

Særlig mulighetsdelen av rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med følgende kommunale etater: Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Dessuten bidro en referansegruppe med innspill. Gruppa inkluderer representanter fra statlige aktører og kommunale bydeler, samt store grunneiere/næringsliv og frivillige organisasjoner. Rapporten vil være nyttig for vannforskriftarbeidet, for Groruddalssatsningen II, for Helhetlig plan for Oslofjorden og den planlagte handlingsplan for Alnaelva i Oslo kommunes Byrådsplattform.  

Hovedkomponenter i kunnskapssammenstillingen:

 • Oppsummering av relevante planer og strategier for å oppnå god vannmiljøkvalitet i Alnaelva og å videreutvikle det blågrønne beltet langs Alna.
 • Eksisterende kunnskap om kilder til påvirkning av vannforekomster/segmenter langs Alnaelva. 
 • Eksisterende kunnskap om kjemisk og økologisk tilstand i Alnaelva.
 • Kort om landskap og kulturmiljøer, inkl. rekreasjon og kulturhistoriske verdier i tilknytning til Alnaelva.
 • Mulighetsanalyse: Hva kan gjøres på kort sikt og på lang sikt i forhold til det overordnede målet om gjenåpning og miljøoppgradering av Alnavassdraget fra marka til fjorden?
Montasje på fire bilder fra Alnaelva: bro, gangvei langs elv, foss, og elv i natur.
Omtrent 200 000 Osloboere har Alnaelva som sin nærmeste nabo. Klima- og miljødepartementet og Oslo kommune ønsker å finne ut hvilke nye miljøtiltak som kan forbedre miljøet og gjøre Alnaelva til et mer attraktivt rekreasjonsområde. (Foto: Sindre Langaas/NIVA)

 

Last updated 26.03.2020