Alnaelvprosjekt 2: Utredning av organisasjonsmodell(er) for samordnet, kunnskapsbasert, effektivt og langsiktig tiltaksarbeid i Alna (Tidsperiode: 2021)

Prosjektets formål er å utrede en eller flere modeller for samordnet, kunnskapsbasert, effektiv og langsiktig organisering av tiltaksarbeid for perioden 2021–2030, og muligens videre. Tiltaksarbeid skal sees på bredt som en kombinasjon av strikt vannmiljøretta restaureringstiltak, klassiske tiltak for å redusere forurensing, videreutvikling av de terrestriske naturverdiene i grøntstrukturene og gang- og sykkelveinettverket, samt (muligens) tiltak retta mot økt involvering og engasjement fra frivillige organisasjoner, skoler, barn og ungdom.

alnaelva2 sla

 

Prosjektteamet vil remobilisere styringsgruppa som etablert under prosjektet Kunnskapssammentstilling og mulighetsstudie for Alna (2019-2020) med KLD, Miljødirektoratet, NVE og Oslo kommune for diskusjon og klargjøring av utredningsprosjektet rammer. 

Utredningsprosjektets premisser og føringer

 • En bestilling til kommunale etater (og evt. bydeler) på arbeid rettet mot en Handlingsplan for Alnaelva som i løpet av kort tid vil komme fra Byrådet. 
 • Nasjonal restaureringsstrategi for vassdrag 2021-2030 som er i ferd med å vedtas og der det vil foreslås en modell for tverrsektorielt samarbeid og der det virker som at Alna kan bli et av to foreslåtte case-vassdrag. 
 • Rollen som private grunneiere/utviklere/næringsliv i Groruddalen har i arealbruksendringer og virksomhet gjennom det mulighet til utvikling som kan bidra positivt til restaurering, minsket forurensing og økt naturmangfold.
 • Muligheten og potensialet for proaktivt, frivillig miljøutviklingsarbeid fra private grunneiere/utviklere/næringsliv. 
 • Rollen som statlige virksomheter, særlig innen samferdselssektoren har for å samordne, og muligens forsterke sitt tiltaksarbeid for utvikling av Alna. 
 • Muligheten som ligger i forsterket involvering og samarbeid med frivillige organisasjoner som Alnaelvas venner, Oslo Elveforum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Oslo og Omegn Friuftsråd og andre, hvis potensiale ennå ikke er fullt utnyttet. 
 • Potensialet som ligger i å koble natur & miljø (blågrønninfrastruktur) og sosialt integrasjonsarbeid langs Alna sterkere sammen, særlig rettet mot skoler, barn og ungdom særlig. 

Alnaelvaprosjektet 1: En kunnskapssyntese og mulighetsstudie (Tidsperiode: 2019-2020)

Med Alnaelvaprosjektet er målet å sammenstille en kunnskapssyntese om tilstand og påvirkninger, gjennomførte tiltak og mulige løsninger for gjenåpning av Alnaelva med sidebekker. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått oppdraget av Miljødirektoratet med å sammenstille kunnskapen i nært samarbeid med sentrale kommunale etater. 

alnarapport1.png

Prosjektet leverte høsten 2020 en synteserapport om miljøtilstanden i Alnaelva og påvirkningsfaktorer. Rapporten ser på muligheter for tiltak i sammenheng med relevante planer og strategier for et blågrønt belte langs Alna, eventuelt i sammenheng med kunnskap om kulturhistoriske verdier. 

Rapporten kan lastes ned her (PDF).

Kortversjon av rapporten kan lastes ned her (PDF).

Særlig mulighetsdelen av rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med følgende kommunale etater: Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Dessuten bidro en referansegruppe med innspill. Gruppa inkluderer representanter fra statlige aktører og kommunale bydeler, samt store grunneiere/næringsliv og frivillige organisasjoner. Rapporten vil være nyttig for vannforskriftarbeidet, for Groruddalssatsningen II, for Helhetlig plan for Oslofjorden og den planlagte handlingsplan for Alnaelva i Oslo kommunes Byrådsplattform.  

Hovedkomponenter i kunnskapssammenstillingen:

 • Oppsummering av relevante planer og strategier for å oppnå god vannmiljøkvalitet i Alnaelva og å videreutvikle det blågrønne beltet langs Alna.
 • Eksisterende kunnskap om kilder til påvirkning av vannforekomster/segmenter langs Alnaelva. 
 • Eksisterende kunnskap om kjemisk og økologisk tilstand i Alnaelva.
 • Kort om landskap og kulturmiljøer, inkl. rekreasjon og kulturhistoriske verdier i tilknytning til Alnaelva.
 • Mulighetsanalyse: Hva kan gjøres på kort sikt og på lang sikt i forhold til det overordnede målet om gjenåpning og miljøoppgradering av Alnavassdraget fra marka til fjorden?
Montasje på fire bilder fra Alnaelva: bro, gangvei langs elv, foss, og elv i natur.
Omtrent 200 000 Osloboere har Alnaelva som sin nærmeste nabo. Klima- og miljødepartementet og Oslo kommune ønsker å finne ut hvilke nye miljøtiltak som kan forbedre miljøet og gjøre Alnaelva til et mer attraktivt rekreasjonsområde. (Foto: Sindre Langaas/NIVA)

 

Last updated 26.03.2020