Miljøgifter i en urban fjord

Programmet har som hensikt å kartlegge nivåer av miljøgifter i næringsnettet i en urban fjord og spore forurensningskilder. Det undersøker tilførsler av miljøgifter som er tilstede i et tett befolket område og hvordan disse påvirker fjordsystemet.

Det undersøker tilførsler av miljøgifter som er tilstede i et tett befolket område og hvordan disse påvirker fjordsystemet. Videre omfatter programmet prøvetaking og analyse av sediment og organismer i en marin næringskjede, prøver av blod og egg fra gråmåke, samt undersøkelser av tilførsler av miljøgifter via overvann. Relevante parametere er blant annet en rekke «nye» og «tradisjonelle» miljøgifter, slik som tungmetaller, organiske miljøgifter og stabile isotoper. Data fra programmet skal brukes i internasjonale miljøgiftreguleringer, som REACH og Stockholmkonvensjonen.

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, hvorav den sist publiserte er:

Ruus, A., Bæk, K., Rundberget, T., Allan, I., Beylich, B., Schlabach, M., Warner, N., Borgå, K., Helberg, M. 2019. Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2018. Miljødirektoratet-rapport M-1441. NIVA-rapport 7410-2019.

Last updated 24.04.2020