Miljøgifter i norske kystområder (MILKYS)

Programmet følger med på nivåer, trender og effekter av de mest miljøfarlige tungmetallene og organiske miljøgifter i marine organismer langs hele norskekysten, fra Oslofjorden til Varangerfjorden.

I tillegg undersøkes biologiske effekter på et utvalg av stasjonene for å vurdere hvilken påvirkning miljøgifter har på organismer. Resultater fra programmet benyttes til internasjonale avtaler i regi av FN, EU og i OSPAR, men også til nasjonale og lokale utslippsregulerende tiltak. Relevante parametere er blant annet en rekke uorganiske og organiske miljøgifter. Programmet har opp gjennom årene overvåket sediment, blåskjell, snegl, reker, dypvannsfisk så vel som torsk og en rekke flatfisk arter. Programmet har inkludert blant annet undersøkelse av biomarkører i forskjellige arter, kildesporing ved hjelp av radioaktive isotoper eller utvidet stasjonsnett, forekomst av mikroplast, bruk av passive prøvetakere og kortvarig, mer intensiv overvåking i tid og rom for å sjekke hvor robuste ICES/OSPAR-metodene vi anvender er. Programmet har ved flere anledninger tatt et statistisk «dypdykk» i databasen for å avdekke bedre forklaringsvariabler.

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, hvorav den sist publiserte er:

Green, N., Schøyen, M., Hjermann, D.Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Lusher, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Håvardstun, J., Jenssen, M.T.S., Ribeiro, A.L., Bæk, K. 2018. Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Miljødirektoratet-rapport M-1120. NIVA-rapport 7302-2018.

Last updated 24.04.2020