Økosystemovervåking i ferskvann (ØKOFERSK)

ØKOFERSK er et todelt program:

(1) Basisovervåking i ferskvann i henhold til Vannforskriften, med mål å fastsette økologisk tilstand i utvalgte innsjøer, som grunnlag for vurdering av effekten av langtids storskala endringer på naturtilstanden for vanlige innsjøtyper og på påvirkede innsjøer. Dataene fra programmet vil i tillegg inngå i grunnlaget for framtidig justering og utvikling av klassifiseringssystemet. Denne delen av programmet er delt inn i 5 geografisk inndelte delprogrammer. NIVA gjennomfører delprogrammene ØKOFERSK Nord, Midt, Vest og Øst sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) m.fl.

(2) Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør – Vannkjemiske effekter. Dette delprogrammet har som målsetning å gi en samlet oversikt over forsuringsvirkninger i vann, geografisk fordeling av virkningene og endringer i virkningene over tid som følge av endringer i tilførsler og avsetning. Overvåkingen skal ivareta nasjonale behov for å dokumentere at nasjonale miljømål nås.

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter, hvorav de sist publiserte er:

Schartau, A.K., Mjelde, M., Dahl-Hansen, G., Gjelland, K.Ø., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Velle, G., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1053.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Bækkelie, K.A.E., Dokk, J.G., Moe, T.F., Jensen, T.C., Jenssen, M.S., Persson, J., Pettersen, O., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Thrane, J.E., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1054.

Schartau, A.K., Velle, G., Mjelde, M., Edvardsen, H., Halvorsen, G.A., Hesthagen, T., Hobæk, A., Jensen, T.C., Jenssen, M.S., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1055.

Stabell, T., Våge, K. Ø, Kiland, H., Skautvedt, E., Lunden, B.R., Rolandsen, S. & Meland, M. 2048. ØKOFERSK SØR: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Miljødirektoratet-rapport M- 1056.

Schartau, A.K., Mjelde, M., Bækkelie, K.A.E., Demars, B., Dokk, J.G., Edvardsen, H., Hesthagen, T., Jensen, T.C., Jenssen, M.S., Løvik, J.E., Pettersen, O., Saksgård, R., Sandlund, O.T., Skjelbred, B., Velle, G., Walseng. B. 2018. ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet-rapport M- 1057.

Garmo, Ø., Skancke, L.B. 2018. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2017. Miljødirektoratet-rapport M- 1058.

Last updated 24.04.2020