Økosystemovervåking i Kystvann (ØKOKYST)

Det nasjonale overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" i regi av Miljødirektoratet består av flere delprogram som er inndelt etter økoregioner. Overvåkingsprogrammet er en del av den nasjonale basisovervåkningen av miljøtilstanden i kystvann og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.

Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og organisk belastning på et tidlig stadium. Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold (hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking (planteplankton)) og kjemiske støtteparametere (næringssalter, oksygen, siktdyp, temperatur og saltholdighet).

NIVA leder følgende delprogrammer: ØKOKYST Skagerrak, ØKOKYST Nordsjøen Nord, ØKOKYST Norskehavet Sør (I) og ØKOKYST Norskehavet Sør (II). I tillegg deltar NIVA i delprogrammene ØKOKYST Norskehavet Nord (I), ØKOKYST Norskehavet Nord (II), Norskehavet Nord (III), ØKOKYST Barentshavet og ØKOKYST Svalbard, som ledes av NIVAs datterselskap Akvaplan-niva.

Prosjektet har resultert i en rekke rapporter, hvorav de sist publiserte er:

Fagerli, C.W., Trannum, H.C., Staalstrøm, A., Eikrem, W., Gitmark, J., Marty, S., Sørensen, K. 2019. ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1336, NIVA-rapport 7384-2019.

Dale, T., Fagerli, C.W., Trannum, H.C., Eikrem, W., Ledang, A.B., Kristiansen, T. 2019. ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1338, NIVA-rapport 7385-2019.

Trannum, H.C., Fagerli, C.W., Golmen, L., Eikrem, W., Staalstrøm, A. 2019. ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1339, NIVA-rapport 7383-2019.

Eikrem, W., Golmen, L., Fagerli, C.W., Kristiansen, T., Staalstrøm, A., Engesmo, A. 2019. ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1340, NIVA-rapport 7381-2019.

 

Last updated 24.04.2020