SABICAS (SAfeguard BIodiversity and improve Climate Adaptation in catchment areas under pressure: tools and Solutions)

Elver er viktige for naturmangfold, men påvirkes av forurensning, endret arealbruk, naturinngrep og klimaendringer. I dette prosjektet skal vi forske på hvordan naturens egne løsninger kan bidra til å løse utfordringer relatert til både klima- og naturkrisen.

Picture1.png
 

SABICAS forsker på naturbaserte løsninger (NBS) langs elver i nedbørsfelter under press.

Naturbaserte løsninger (nature-based solutions, NbS) tar utgangspunkt i, eller etterligner, naturlige prosesser. Kantsoner, våtmarksområder og elvesletter er allerede viktige deler av elvenes naturlige økosystemer og kan blant annet hindre flom, erosjon og jordskred.

Ved å inkludere slike løsninger i forvaltningen av nedbørsfeltene, kan de bidra til klimatilpasning, sikre artsmangfold, bedre vannkvalitet og andre goder for menneskene som bruker elvene. 

Målet med SABICAS er å vurdere og optimalisere tiltak med hensyn til klimatilpasning, naturmangfold og samfunnsøkonomi. 

Case-områdene er Haldenvassdraget i Sørøst-Norge og Gausa i Innlandet. Prosjektet er samarbeid mellom partnere som jobber med forskning, forvaltning og naturmangfold, og vil involvere lokale brukere og interessenter bl.a. gjennom feltarbeid og «levende laboratorier».

Hovedresultatet fra prosjektet blir en brukervennlig verktøykasse for NBS i norske vassdrag.

SABICAS ledes av NIVA, i samarbeid med NIBIO, NINA, NGI, SABIMA, Haldenvassdraget vannområde, Innlandet fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgivning, Aarhus universitet, Sveriges landbruksuniversitet (SLU), Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ).

Prosjektet varer fra 2021-2025. Det er finansiert av Norges Forskningsråd (under prosjektnummer 320176). 

Last updated 02.03.2022