Seksjon for mikroalger

Planteplankton (mikroalger) er encellede organismer med høy diversitet, og utgjør effektive bioindikatorer for overvåking av akvatiske økosystemer (for eksempel i tilknytning til eutrofiering eller klimaendringer). Mikroalger vurderes også som både verdifulle og fornybare økonomiske ressurser for produksjon av bioaktive forbindelser, til bruk i farmasi og industri. Mikroalger kan tjene som råstoff og produsenter til kosttilskudd og bioenergi, de binder CO2 og kan brukes i behandling av avløpsvann. Andre mikroalger produserer giftstoffer (algetoksiner), og overvåking av mikroalger er derfor viktig for trygg drikkevannsforsyning. Disse elementene utgjør seksjonens fokusområder.

Seksjonen utfører vannovervåking og analyserer planteplankton på oppdrag fra Miljødirektoratet, for fylkesmenn, kommuner og vannområder. Seksjon for mikroalger bidrar også regelmessig i utredninger for industri og næringsliv knyttet til miljøpåvirkninger. For tiden prioriteres FoU-aktiviteter knyttet til bruk av mikroalger for industri og næringsliv, og for økt utnyttelse av mikroalger knyttet til det grønne skiftet.

Seksjonens kompetanse spenner fra økologi, biologi og taksonomi, til genetikk og anvendt bioteknologi. Forskningsfokus inkluderer:

• Innsamling og isolasjon av mikroalger
• Miljøovervåkning
• Profesjonell analyse av mikroalger
• Toksiner i cyanobakterier
• Metabarcoding på mikroalger
• Utredning av næringsstoffer
• Biprodukter av algeproduksjon


Norwegian Culture Collections of Algae (NORCCA)

NIVA har en lang forskningstradisjon knyttet til planteplankton, og seksjonen har omfattende erfaring med algekulturer, identifikasjon, karakteristika, vekstforhold og anvendelse. NORCCA har nå mer enn 2000 ulike mikroalger i kultur, blant annet et høyt antall fra nordiske innsjøer og havområder. Algekultursamlingen er svært viktig som fenotypisk og genotypisk referansemateriale i form av ex situ arkiv for enkeltarter i kultur.

I tillegg til å levere algeprøver til forskning, utdanning og næringsliv, deltar NORCCA i en rekke forskningsbaserte samarbeidsprosjekter.
 

microalgae 1
 


Miljøovervåking og toksiske alger

NIVAs ekspertteam har utviklet profesjonell metodikk for planteplanktonanalyser tilpasset nordisk vannmiljø, for norsk vannforvaltning. Seksjonen har deltatt i flere forskningsprosjekter knyttet til EUs vanndirektiv, blant annet knyttet til interkalibrering av metodikk mellom landene. Hensikten er å kunne klassifisere økologisk tilstand på en enhetlig måte, med planteplankton som biologisk kvalitetselement.

Seksjonen har allsidig kompetanse på planteplanktonøkologi, taksonomi, biomasseberegninger og generell limnologi. Våre forskere arbeider dermed i grensesnittet mellom økologi, fylogeni og toksikologi blant cyanobakterier og andre bentiske og planktoniske organismer i tempererte og tropiske regioner.
 

 

 

 

microalgae 2
 
 
 

 


Mikroalger og anvendt bioteknologi

Det er et betydelig potensial for bruk av mikroalger til anvendt bioteknologi. Til dette høres også kostnadseffektive løsninger for behandling av industrielt avløpsvann. Seksjonen er også involvert i forskning og utvikling av mikroalger til biomasseproduksjon skalert for industri.

Disse aktivitetene er også knyttet til utvikling og raffinering av bioreaktive forbindelser, samt isolering, purifikasjon og industriell anvendelse av algeprodukter. Blant annet kan dette dreise seg om nye biologiske gjødslingsmidler og dyrefôr.

Det overordnete målet er å utvikle en avansert plattform for bruk av alger innen behandling av avløpsvann, industriavløp, metallurgi, akvakultur og landbruk.

Sist oppdatert 20.06.2019