Akkrediterte analysetjenester

Seksjon for preanalyser og seksjon for vannkjemiske analyser er NIVAs sentrale kontaktpunkter for kjemiske analyser som blir utført i NIVAs eget laboratorium og hos eksterne laboratorier.

De fleste analysene er akkreditert iht. NS-EN ISO 17025 under TEST 009. Analyser som utføres er bl.a. pH, konduktivitet, alkalinitet, organisk innhold, næringssalter og metaller i forskjellige matrikser som vann, sediment, biologisk materiale, slam, etc.

Til de akkrediterte analysene benyttes en moderne og avansert instrumentpark som inkluderer bl.a. ICP-MS, Brooks Rand Hg analysator, Ionekromatograf, Skalar autoanalysatorer, Man-Tech robot for fysikalske parametere, TOC analysatorer, spektrofotometere og elementanalysatorer.

NIVA arrangerer også sammenliknende laboratorieprøvinger (SLP), også kjent som ringtester. NIVA er av kostnadsmessige grunner ikke akkreditert spesifikt for arrangering av disse, men ringtestene arrangeres i vårt akkrediterte laboratorie av personale som arbeider i den akkrediterte virksomheten.

i) vassdrag, inkludert drikkevannsparametere 
ii) industriavløpsvann 

Les mer om våre tjenester her: Vannanalyser, analyse, analytisk kjemi, økotokstesting, artsbestemmelse, mikroskopering, algekultursamling

 

MAL_lab_20-03-2012_16
Sist oppdatert 12.12.2018